Maďarčina-Angličtina slovník »

pletyka meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
pletyka főnév
US

rumor [rumors]◼◼◼ noun
[UK: ˈruː.mə(r)] [US: ˈruː.mər]

pletyka főnév

gossip (idle talk) [gossips]◼◼◼ noun
[UK: ˈɡɒ.sɪp] [US: ˈɡɑː.səp]

pletyka főnév
GB

rumour [rumours]◼◼◻ noun
[UK: ˈruː.mə(r)] [US: ˌruː.mər]

pletyka

whisper [whispers]◼◼◻ noun
[UK: ˈwɪ.spə(r)] [US: ˈwɪ.spər]

scuttlebutt◼◻◻ noun
[UK: ˈskə.təl.ˌbət] [US: ˈskə.təl.ˌbət]

tattle [tattled, tattled, tattling, tattles]◼◻◻ verb
[UK: ˈtæt.l̩] [US: ˈtæt.l̩]

report [reports]◼◻◻ noun
[UK: rɪ.ˈpɔːt] [US: ri.ˈpɔːrt]

tale [tales]◼◻◻ noun
[UK: teɪl] [US: ˈteɪl]

rumour mill◼◻◻ noun

whispering◼◻◻ noun
[UK: ˈwɪ.spər.ɪŋ] [US: ˈwɪ.spər.ɪŋ]

blabber◼◻◻ noun
[UK: ˈblæ.bə(r)] [US: ˈblæ.bər]

spiderwort noun

tittle-tattle noun
[UK: ˈtɪt.l̩ ˈtæt.l̩] [US: ˈtɪt.l̩ ˈtæt.l̩]

tradescantia noun
[UK: trˈeɪdskanʃə] [US: trˈeɪdskænʃə]

bavardage noun
[UK: bˈavɑːdɪdʒ] [US: bˈævɑːrdɪdʒ]

clash [clashes] noun
[UK: klæʃ] [US: ˈklæʃ]

clishmaclaver noun

gup noun
[UK: ɡʌp] [US: ɡʌp]

scuttlebut noun
[UK: skˈʌtəlbˌʌt] [US: skˈʌɾəlbˌʌt]

pletykaéhes melléknév

have itching ears adjective
[UK: həv ˈɪtʃ.ɪŋ ɪəz] [US: həv ˈɪtʃ.ɪŋ ˈɪrz]

pletykafazék főnév

prattle-basket noun
[UK: ˈpræt.l̩ ˈbɑː.skɪt] [US: ˈpræt.l̩ ˈbæ.skət]

quidnunc noun
[UK: ˈkwɪd.nʌŋk] [US: ˈkwɪd.nʌŋk]

pletykafészek főnév

blabbermouth◼◼◼ noun
[UK: ˈblæ.bə.maʊθ] [US: ˈblæ.bə.maʊθ]

gossipmonger◼◻◻ noun

scandal-monger◼◻◻ noun
[UK: ˈskæn.dl̩ ˈmʌŋ.ɡə(r)] [US: ˈskæn.dl̩ ˈmʌŋ.ɡər]

mewsmonger noun
[UK: mjˈuːsmʌŋɡə] [US: mjˈuːsmˌɑːŋɡɚ]

news-monger noun
[UK: njuːz ˈmʌŋ.ɡə(r)] [US: ˈnuːz ˈmʌŋ.ɡər]

prattle-basket noun
[UK: ˈpræt.l̩ ˈbɑː.skɪt] [US: ˈpræt.l̩ ˈbæ.skət]

tale-bearer noun
[UK: teɪl ˈbeə.rə(r)] [US: ˈteɪl ˈbe.rər]

talebearer noun
[UK: ˈteɪl.ˌbeə.rə] [US: ˈteɪl.ˌbe.rər]

talecarrier noun
[UK: tˈeɪlkəriə] [US: tˈeɪlkərɪɚ]

talemonger noun
[UK: tˈeɪlmʌŋɡə] [US: tˈeɪlmˌɑːŋɡɚ]

telltale [telltales] noun
[UK: ˈtel.teɪl] [US: ˈtel.ˌtel]

wag-tongue noun
[UK: wæɡ tʌŋ] [US: ˈwæɡ ˈtəŋ]

whispering-gallery noun
[UK: ˈwɪ.spər.ɪŋ ˈɡæ.lə.ri] [US: ˈwɪ.spər.ɪŋ ˈɡæ.lə.ri]

pletykafészek (átv) főnév

gossip (person) [gossips]◼◼◼ noun
[UK: ˈɡɒ.sɪp] [US: ˈɡɑː.səp]

gossiper◼◻◻ noun
[UK: ˈɡɑː.sə.pə(r)] [US: ˈɡɑː.sə.pər]

pletykafészkek (átv) főnév

gossipry noun
[UK: ɡˈɒsɪpri] [US: ɡˈɑːsɪpri]

pletykahadjárat főnév

whispering campaign noun
[UK: ˈwɪ.spər.ɪŋ kæm.ˈpeɪn] [US: ˈwɪ.spər.ɪŋ kæm.ˈpeɪn]

pletykahordó főnév

scandal-bearer noun
[UK: ˈskæn.dl̩ ˈbeə.rə(r)] [US: ˈskæn.dl̩ ˈbe.rər]

12

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina