Maďarčina-Angličtina slovník »

nagyképűsködik meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
nagyképűsködik ige

pontificate [pontificated, pontificated, pontificating, pontificates]◼◼◼ verb
[UK: pɒn.ˈtɪ.fɪk.eɪt] [US: panˈtɪ.fəˌket]

put on airs◼◻◻ verb
[UK: ˈpʊt ɒn eəz] [US: ˈpʊt ɑːn ˈerz]

side [sided, sided, siding, sides]◼◻◻ verb
[UK: saɪd] [US: ˈsaɪd]

be a high hat verb
[UK: bi ə haɪ hæt] [US: bi ə ˈhaɪ ˈhæt]

feel one's oats verb
[UK: fiːl wʌnz əʊts] [US: ˈfiːl wʌnz oʊts]

get on one's high horse verb
[UK: ˈɡet ɒn wʌnz haɪ hɔːs] [US: ˈɡet ɑːn wʌnz ˈhaɪ ˈhɔːrs]

get too big for one's boots verb
[UK: ˈɡet tuː bɪɡ fɔː(r) wʌnz buːts] [US: ˈɡet ˈtuː ˈbɪɡ ˈfɔːr wʌnz ˈbuːts]

get too big for one's shoes verb
[UK: ˈɡet tuː bɪɡ fɔː(r) wʌnz ʃuːz] [US: ˈɡet ˈtuː ˈbɪɡ ˈfɔːr wʌnz ˈʃuːz]

give oneself airs verb
[UK: ɡɪv wʌn.ˈself eəz] [US: ˈɡɪv wʌn.ˈself ˈerz]

high-hat◼◻◻ verb
[UK: haɪ hæt] [US: ˈhaɪ ˈhæt]

put it on verb
[UK: ˈpʊt ɪt ɒn] [US: ˈpʊt ˈɪt ɑːn]

put on frills verb
[UK: ˈpʊt ɒn frɪlz] [US: ˈpʊt ɑːn ˈfrɪlz]

put on side verb
[UK: ˈpʊt ɒn saɪd] [US: ˈpʊt ɑːn ˈsaɪd]

put on the dog verb
[UK: ˈpʊt ɒn ðə dɒɡ] [US: ˈpʊt ɑːn ðə ˈdɔːɡ]

ride one's high horse verb
[UK: raɪd wʌnz haɪ hɔːs] [US: ˈraɪd wʌnz ˈhaɪ ˈhɔːrs]

ride the high horse verb
[UK: raɪd ðə haɪ hɔːs] [US: ˈraɪd ðə ˈhaɪ ˈhɔːrs]

set up for a man of consequence verb
[UK: set ʌp fɔː(r) ə mæn əv ˈkɒn.sɪ.kwəns] [US: ˈset ʌp ˈfɔːr ə ˈmæn əv ˈkɑːn.sə.kwəns]

stick it on verb
[UK: stɪk ɪt ɒn] [US: ˈstɪk ˈɪt ɑːn]

swell about verb
[UK: swel ə.ˈbaʊt] [US: ˈswel ə.ˈbaʊt]

swell it verb
[UK: swel ɪt] [US: ˈswel ˈɪt]

talk big verb
[UK: ˈtɔːk bɪɡ] [US: ˈtɔːk ˈbɪɡ]

nagyképűsködik (átv) ige

throw one's weight about verb
[UK: ˈθrəʊ wʌnz weɪt ə.ˈbaʊt] [US: ˈθroʊ wʌnz ˈweɪt ə.ˈbaʊt]

throw one's weight around verb
[UK: ˈθrəʊ wʌnz weɪt ə.ˈraʊnd] [US: ˈθroʊ wʌnz ˈweɪt ə.ˈraʊnd]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina