Maďarčina-Angličtina slovník »

nagyalföld meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
Nagyalföld főnév

Geat Hungarian Plain noun
[UK: dʒˈiːt hʌŋɡˈeəriən plˈeɪn] [US: dʒˈiːt hʌŋɡˈeriən plˈeɪn]

puszta(ság) (magyar nagyalföldi) főnév melléknév

puszta (grassland biome on the Great Hungarian Plain, Alföld) noun adjective
[UK: pˈʌsztə] [US: pˈʌsztə]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina