Maďarčina-Angličtina slovník »

nagy teljesítmény meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
nagy teljesítmény

high-powered adjective
[UK: haɪ ˈpaʊəd] [US: ˈhaɪ ˈpaʊərd]

marathon [marathons] noun
[UK: ˈmæ.rə.θən] [US: ˈme.rə.ˌθɑːn]

nagy teljesítmény GB

labour[UK: ˈleɪb.ə(r)] [US: ˈleɪb.r̩]

nagy teljesítményű

high performance◼◼◼[UK: haɪ pə.ˈfɔː.məns] [US: ˈhaɪ pər.ˈfɔːr.məns]

heavy-duty adjective
[UK: ˈhe.vi ˈdjuː.ti] [US: ˈhe.vi ˈduː.ti]

high-efficiency [higher-efficiency, highest-efficiency] adjective
[UK: haɪ ɪ.ˈfɪʃn.si] [US: ˈhaɪ ə.ˈfɪ.ʃən.si]

high-output[UK: haɪ ˈaʊt.pʊt] [US: ˈhaɪ ˈaʊt.ˌpʊt]

high-pass adjective
[UK: haɪ pɑːs] [US: ˈhaɪ ˈpæs]

high-performance adjective
[UK: haɪ pə.ˈfɔː.məns] [US: ˈhaɪ pər.ˈfɔːr.məns]

nagy teljesítményű melléknév
távk

power-type adjective
[UK: ˈpaʊə(r) taɪp] [US: ˈpaʊər ˈtaɪp]

nagy teljesítményű elektroncső radarállomás zavarására

resnatron[UK: rɪsnˈatrɒn] [US: rɪsnˈætrɑːn]

nagy teljesítményű folyadék-kromatográfia főnév

high performance liquid chromatography noun
[UK: haɪ pə.ˈfɔː.məns ˈlɪ.kwɪd ˌkrəʊ.mə.ˈtɒ.ɡrə.fi] [US: ˈhaɪ pər.ˈfɔːr.məns ˈlɪ.kwəd ˌkroʊ.mə.ˈtɒ.ɡrə.fi]

nagy teljesítményű motor

robust engine[UK: rəʊ.ˈbʌst ˈen.dʒɪn] [US: roʊ.ˈbʌst ˈen.dʒən]

nagy teljesítményű ív

power arc[UK: ˈpaʊə(r) ɑːk] [US: ˈpaʊər ˈɑːrk]

túl nagy teljesítményű motort alkalmaz (géphez) műsz

overmotor[UK: ˌəʊvəˈməʊtə ] [US: ˌoʊvərˈmoʊtər ]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina