Maďarčina-Angličtina slovník »

meghat meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
meghat ige

touch [touched, touched, touching, touches]◼◼◼ verb
[UK: tʌtʃ] [US: ˈtətʃ]

move [moved, moved, moving, moves]◼◼◼ verb
[UK: muːv] [US: ˈmuːv]

affect [affected, affected, affecting, affects]◼◻◻ verb
[UK: ə.ˈfekt] [US: ə.ˈfekt]

pierce [pierced, pierced, piercing, pierces]◼◻◻ verb
[UK: pɪəs] [US: ˈpɪrs]

affect emotionally verb
[UK: ə.ˈfekt ɪ.ˈməʊ.ʃə.nə.li] [US: ə.ˈfekt ɪˈmo.ʊ.ʃə.nə.li]

impassion [impassioned, impassioned, impassioning, impassions] verb
[UK: ˌɪm.ˈpæ.ʃən] [US: ˌɪm.ˈpæ.ʃən]

penetrate [penetrated, penetrated, penetrating, penetrates] verb
[UK: ˈpe.nɪ.treɪt] [US: ˈpe.nə.ˌtret]

unman [unmanned, unmanned, unmanning, unmans] verb
[UK: ˌʌn.ˈmæn] [US: ˌʌn.ˈmæn]

meghatalmaz ige
US

authorize [authorized, authorized, authorizing, authorizes]◼◼◼ verb
[UK: ˈɔː.θə.raɪz] [US: ˈɒ.θə.ˌraɪz]

meghatalmaz ige
GB

authorise [authorised, authorised, authorising, authorises]◼◼◼ verb
[UK: ˈɔː.θə.raɪz] [US: ˈɔːr.θə.raɪz]

meghatalmaz ige

empower [empowered, empowered, empowering, empowers]◼◻◻ verb
[UK: ɪm.ˈpaʊə(r)] [US: ˌɪm.ˈpaʊər]

delegate [delegated, delegated, delegating, delegates]◼◻◻ verb
[UK: ˈde.lɪ.ɡeɪt] [US: ˈde.lə.ˌɡet]

meghatalmazás főnév

power [powers]◼◼◼ noun
[UK: ˈpaʊə(r)] [US: ˈpaʊər]

meghatalmazás főnév
GB

authorisation [authorisations]◼◼◼ noun
[UK: ˌɔː.θə.raɪ.ˈzeɪʃ.n̩] [US: ˌɔːr.θə.raɪ.ˈzeɪʃ.n̩]

meghatalmazás főnév

mandate [mandates]◼◼◼ noun
[UK: ˈmæn.deɪt] [US: ˈmæn.ˌdet]

authority [authorities]◼◼◼ noun
[UK: ɔː.ˈθɒ.rə.ti] [US: ə.ˈθɔː.rə.ti]

meghatalmazás főnév
US

authorization [authorizations]◼◼◼ noun
[UK: ˌɔː.θə.raɪ.ˈzeɪʃ.n̩] [US: ˌɒ.θə.rə.ˈzeɪʃ.n̩]

meghatalmazás

warrant [warrants]◼◼◻ noun
[UK: ˈwɒ.rənt] [US: ˈwɔː.rənt]

proxy [proxies]◼◼◻ noun
[UK: ˈprɒk.si] [US: ˈprɑːk.si]

commission [commissions]◼◼◻ noun
[UK: kə.ˈmɪʃ.n̩] [US: kə.ˈmɪʃ.n̩]

credentials◼◻◻ noun
[UK: krɪ.ˈden.ʃl̩z] [US: krə.ˈden.ʃl̩z]

procuration◼◻◻ noun
[UK: ˌprɒ.kjʊə.ˈreɪ.ʃən] [US: ˌprɑː.kjʊ.ˈreɪ.ʃən]

commissioning noun
[UK: kə.ˈmɪʃ.n̩.ɪŋ] [US: kə.ˈmɪʃ.n̩.ɪŋ]

trust-deed noun
[UK: trʌst diːd] [US: ˈtrəst ˈdiːd]

accreditation [accreditations]◼◻◻ noun
[UK: ə.ˌkre.dɪ.ˈteɪʃ.n̩] [US: ə.ˌkre.də.ˈteɪʃ.n̩]

entitlement [entitlements]◼◻◻ noun
[UK: ɪn.ˈtaɪtl.mənt] [US: en.ˈtaɪ.təl.mənt]

procuratory adjective
[UK: prəkjˈʊreɪtəri] [US: prəkjˈʊreɪtˌoːri]

meghatalmazás közgyűlésen való képviseletre

card[UK: kɑːd] [US: ˈkɑːrd]

meghatalmazással ellátott

credentialled[UK: krɪˈdɛnʃəld ] [US: krɪˈdɛnʧəld ]

meghatalmazó

principal [principals]◼◼◼ noun
[UK: ˈprɪn.səp.l̩] [US: ˈprɪn.səp.l̩]

empowering◼◼◻ adjective

mandator noun
[UK: ˈmændeɪtə ] [US: ˈmænˌdeɪtər ]

meghatalmazó levél melléknév

procuratory adjective
[UK: prəkjˈʊreɪtəri] [US: prəkjˈʊreɪtˌoːri]

meghatalmazott

proxy [proxies]◼◼◼ noun
[UK: ˈprɒk.si] [US: ˈprɑːk.si]

accredited◼◼◼ adjective
[UK: ə.ˈkre.dɪ.tɪd] [US: ə.ˈkre.də.təd]

empowered◼◼◻ adjective

commissioned◼◼◻ adjective
[UK: kə.ˈmɪʃ.n̩d] [US: kə.ˈmɪʃ.n̩d]

plenipotentiary [plenipotentiaries]◼◼◼ noun
[UK: ˌple.nɪ.pə.ˈten.ʃə.ri] [US: ˌple.nɪ.pə.ˈten.ʃə.ri]

minister [ministers]◼◼◼ noun
[UK: ˈmɪ.nɪ.stə(r)] [US: ˈmɪ.nə.stər]

delegate [delegates]◼◼◼ noun
[UK: ˈde.lɪ.ɡeɪt] [US: ˈde.lə.ˌɡet]

12

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina