Maďarčina-Angličtina slovník »

meghallgat meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
meghallgat ige

listen [listened, listened, listening, listens]◼◼◼ verb
[UK: ˈlɪs.n̩] [US: ˈlɪs.n̩]

hear [heard, heard, hearing, hears]◼◼◼ irregular verb
[UK: hɪə(r) hɜːd hɜːd] [US: ˈhɪr ˈhɝːd ˈhɝːd]

audition [auditioned, auditioned, auditioning, auditions]◼◼◻ verb
[UK: ɔː.ˈdɪʃ.n̩] [US: aˈdɪʃ.n̩]

grant [granted, granted, granting, grants]◼◻◻ verb
[UK: ɡrɑːnt] [US: ˈɡrænt]

sound [sounded, sounded, sounding, sounds]◼◻◻ verb
[UK: ˈsaʊnd] [US: ˈsaʊnd]

list [listed, listed, listing, lists]◼◻◻ verb
[UK: lɪst] [US: ˈlɪst]

lend an ear◼◻◻ verb
[UK: lend ən ɪə(r)] [US: ˈlend ˈæn ˈɪr]

hear out◼◻◻ verb
[UK: hɪə(r) ˈaʊt] [US: ˈhɪr ˈaʊt]

auscultate [auscultated, auscultated, auscultating, auscultates] verb
[UK: ˈɔː.skəl.teɪt] [US: ˈɔː.skəl.ˌteɪt]

meghallgat ige
orv

auscult verb
[UK: ˈɔːskʌlt] [US: ˈɔːskʌlt]

meghallgat (vmit) ige

hearken unto something verb
[UK: ˈhɑːkən ˈʌn.tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈhɑːrkən ˈʌn.tuː ˈsʌm.θɪŋ]

meghallgat vkt

attend to somebody[UK: ə.ˈtend tuː ˈsʌm.bə.di] [US: ə.ˈtend ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

give one's ear to somebody[UK: ɡɪv wʌnz ɪə(r) tuː ˈsʌm.bə.di] [US: ˈɡɪv wʌnz ˈɪr ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

meghallgatás főnév

audition [auditions]◼◼◼ noun
[UK: ɔː.ˈdɪʃ.n̩] [US: aˈdɪʃ.n̩]

hearing [hearings]◼◼◼ noun
[UK: ˈhɪər.ɪŋ] [US: ˈhɪr.ɪŋ]

interview [interviews]◼◼◻ noun
[UK: ˈɪn.tə.vjuː] [US: ˈɪn.tər.ˌvjuː]

investigation [investigations]◼◻◻ noun
[UK: ɪn.ˌve.stɪ.ˈɡeɪʃ.n̩] [US: ˌɪn.ˌve.stə.ˈɡeɪʃ.n̩]

meghallgatás nélkül elítél

condemn somebody unheard[UK: kən.ˈdem ˈsʌm.bə.di ʌn.ˈhɜːd] [US: kən.ˈdem ˈsʌm.ˌbɑː.di ʌn.ˈhɝːd]

meghallgatás nélküli melléknév

unheard adjective
[UK: ʌn.ˈhɜːd] [US: ʌn.ˈhɝːd]

meghallgatásra talál vkinél

have somebody's ears[UK: həv ˈsəm.ˌbɑː.di ɪəz] [US: həv ˈsəm.ˌbɑː.di ˈɪrz]

meghallgatást nyer

gain a hearing[UK: ɡeɪn ə ˈhɪər.ɪŋ] [US: ˈɡeɪn ə ˈhɪr.ɪŋ]

meghallgatást nyer vkinél

gain somebody's ear[UK: ɡeɪn ˈsəm.ˌbɑː.di ɪə(r)] [US: ˈɡeɪn ˈsəm.ˌbɑː.di ˈɪr]

meghallgatja vk kérését

turn a ready ear to somebody's request[UK: tɜːn ə ˈre.di ɪə(r) tuː ˈsəm.ˌbɑː.di rɪ.ˈkwest] [US: ˈtɝːn ə ˈre.di ˈɪr ˈtuː ˈsəm.ˌbɑː.di rɪ.ˈkwest]

turn a sympathetic ear to somebody's request[UK: tɜːn ə ˌsɪm.pə.ˈθe.tɪk ɪə(r) tuː ˈsəm.ˌbɑː.di rɪ.ˈkwest] [US: ˈtɝːn ə ˌsɪm.pə.ˈθe.tɪk ˈɪr ˈtuː ˈsəm.ˌbɑː.di rɪ.ˈkwest]

meghallgatja vk tanúvallomását

take somebody's evidence[UK: teɪk ˈsəm.ˌbɑː.di ˈe.vɪ.dəns] [US: ˈteɪk ˈsəm.ˌbɑː.di ˈe.və.dəns]

bírósági meghallgatás főnév

hearing [hearings] noun
[UK: ˈhɪər.ɪŋ] [US: ˈhɪr.ɪŋ]

előadást meghallgat

attend a lecture[UK: ə.ˈtend ə ˈlek.tʃə(r)] [US: ə.ˈtend ə ˈlek.tʃər]

felolvasást meghallgat

attend a lecture[UK: ə.ˈtend ə ˈlek.tʃə(r)] [US: ə.ˈtend ə ˈlek.tʃər]

imát meghallgat

answer a prayer[UK: ˈɑːn.sə(r) ə preə(r)] [US: ˈæn.sər ə ˈprer]

készséggel meghallgat vkt

turn a ready ear to somebody's request[UK: tɜːn ə ˈre.di ɪə(r) tuː ˈsəm.ˌbɑː.di rɪ.ˈkwest] [US: ˈtɝːn ə ˈre.di ˈɪr ˈtuː ˈsəm.ˌbɑː.di rɪ.ˈkwest]

turn a sympathetic ear to somebody's request[UK: tɜːn ə ˌsɪm.pə.ˈθe.tɪk ɪə(r) tuː ˈsəm.ˌbɑː.di rɪ.ˈkwest] [US: ˈtɝːn ə ˌsɪm.pə.ˈθe.tɪk ˈɪr ˈtuː ˈsəm.ˌbɑː.di rɪ.ˈkwest]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina