Maďarčina-Angličtina slovník »

megfúr meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
megfúr ige

scuttle [scuttled, scuttled, scuttling, scuttles]◼◼◼ verb
[UK: ˈskʌt.l̩] [US: ˈskʌt.l̩]

scupper [scuppered, scuppered, scuppering, scuppers]◼◼◻ verb
[UK: ˈskʌ.pə(r)] [US: ˈskʌ.pər]

pierced verb
[UK: pɪəst] [US: ˈpɪrst]

megfúr (vkt) (átv) ige

knife [knifed, knifed, knifing, knifes]◼◼◼ verb
[UK: naɪf] [US: ˈnaɪf]

megfúr (átv) ige

torpedo [torpedoes, torpedoed, torpedoing, torpedo]◼◼◼ verb
[UK: tɔː.ˈpiː.dəʊ] [US: tɔːr.ˈpiːˌdo.ʊ]

megfúr vkt

dingo on somebody[UK: ˈdɪŋ.ɡəʊ ɒn ˈsʌm.bə.di] [US: ˈdɪŋɡo.ʊ ɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

dump all over somebody[UK: dʌmp ɔːl ˈəʊv.ə(r) ˈsʌm.bə.di] [US: ˈdəmp ɔːl ˈoʊv.r̩ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

dump on somebody[UK: dʌmp ɒn ˈsʌm.bə.di] [US: ˈdəmp ɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

knife somebody[UK: naɪf ˈsʌm.bə.di] [US: ˈnaɪf ˈsʌm.ˌbɑː.di]

megfúr vkt a munkában (átv)

edge somebody out of a job[UK: edʒ ˈsʌm.bə.di ˈaʊt əv ə dʒɒb] [US: ˈedʒ ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈaʊt əv ə ˈdʒɑːb]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina