Maďarčina-Angličtina slovník »

megbotlik meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
megbotlik ige

trip [tripped, tripped, tripping, trips]◼◼◼ verb
[UK: trɪp] [US: ˈtrɪp]

stumble [stumbled, stumbled, stumbling, stumbles]◼◼◻ verb
[UK: ˈstʌm.bl̩] [US: ˈstʌm.bl̩]

trip over◼◻◻ verb
[UK: trɪp ˈəʊv.ə(r)] [US: ˈtrɪp ˈoʊv.r̩]

bump [bumped, bumped, bumping, bumps]◼◻◻ verb
[UK: bʌmp] [US: ˈbəmp]

err [erred, erred, erring, errs] verb
[UK: ɜː(r)] [US: ˈer]

falter [faltered, faltered, faltering, falters] verb
[UK: ˈfɔːl.tə(r)] [US: ˈfɒl.tər]

trip up verb
[UK: trɪp ʌp] [US: ˈtrɪp ʌp]

megbotlik (vmben) ige

trip over something verb
[UK: trɪp ˈəʊv.ə(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈtrɪp ˈoʊv.r̩ ˈsʌm.θɪŋ]

megbotlik a nyelve

trip[UK: trɪp] [US: ˈtrɪp]

megbotlik siettében

fall over oneself[UK: fɔːl ˈəʊv.ə(r) wʌn.ˈself] [US: ˈfɑːl ˈoʊv.r̩ wʌn.ˈself]

a lónak négy lába van, mégis megbotlik

the best of men may err at times[UK: ðə best əv men meɪ ɜː(r) ət ˈtaɪmz] [US: ðə ˈbest əv ˈmen ˈmeɪ ˈer ət ˈtaɪmz]

négy lába van a lónak, mégis megbotlik

that's a good horse that never stumbles[UK: ðæts ə ɡʊd hɔːs ðæt ˈne.və(r) ˈstʌm.bl̩z] [US: ðæts ə ˈɡʊd ˈhɔːrs ˈðæt ˈne.vər ˈstʌm.bl̩z]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina