Maďarčina-Angličtina slovník » lustaság meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
lustaság főnév

laziness◼◼◼ noun
[UK: ˈleɪ.zɪ.nəs] [US: ˈleɪ.zi.nəs]

sloth◼◼◻ noun
[UK: sləʊθ] [US: sloʊθ]

slothfulness◼◻◻ noun
[UK: ˈsləʊθfʊlnəs ] [US: ˈsloʊθf(ə)lnəs ]

accidie noun
[UK: ˈaksɪdi] [US: ˈæksɪdi]

addressing a lazy person or animal playfully noun
[UK: ə.ˈdres.ɪŋ ə ˈleɪ.zi ˈpɜːs.n̩ ɔː(r) ˈæ.nɪm.l̩ ˈpleɪ.fə.li] [US: ə.ˈdres.ɪŋ ə ˈleɪ.zi ˈpɝː.sn̩ ɔːr ˈæ.nəm.l̩ ˈpleɪ.fə.li]

laggardness noun
[UK: ˈlægədnəs ] [US: ˈlægərdnəs ]

oscitancy noun
[UK: ˈɒsɪtənsi] [US: ˈɑːsɪtənsi]

oscitation noun
[UK: ˌɒsɪtˈeɪʃən] [US: ˌɑːsɪtˈeɪʃən]

quality of being lazy noun
[UK: ˈkwɒ.lɪ.ti əv ˈbiːɪŋ ˈleɪ.zi] [US: ˈkwɑː.lə.ti əv ˈbiːɪŋ ˈleɪ.zi]

slowness noun
[UK: ˈsləʊ.nəs] [US: sˈloʊ.nəs]

tardiness noun
[UK: ˈtɑː.dɪ.nəs] [US: ˈtɑːr.di.nəs]

work-shyness noun
[UK: ˈwɜːk ˈʃaɪ.nəs] [US: ˈwɝːk ˈʃaɪ.nəs]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies