Maďarčina-Angličtina slovník » lejön meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
lejön

come down◼◼◼[UK: kʌm daʊn] [US: ˈkəm ˈdaʊn]

descend◼◼◼[UK: dɪ.ˈsend] [US: də.ˈsend]

be down[UK: bi daʊn] [US: bi ˈdaʊn]

come across[UK: kʌm ə.ˈkrɒs] [US: ˈkəm ə.ˈkrɒs]
átv

come off[UK: kʌm ɒf] [US: ˈkəm ˈɒf]

come over[UK: kʌm ˈəʊv.ə(r)] [US: ˈkəm ˈoʊv.r̩]
átv

get down[UK: ˈɡet daʊn] [US: ˈɡet ˈdaʊn]

get off[UK: ˈɡet ɒf] [US: ˈɡet ˈɒf]

go downhill[UK: ɡəʊ ˌdaʊn.ˈhɪl] [US: ˈɡoʊ ˈdaʊn.hɪl]

rub off[UK: rʌb ɒf] [US: ˈrəb ˈɒf]

take off[UK: teɪk ɒf] [US: ˈteɪk ˈɒf]

azt mondja, azonnal lejön

he says he will be right down[UK: hiː ˈsez hiː wɪl bi raɪt daʊn] [US: ˈhiː ˈsez ˈhiː wɪl bi ˈraɪt ˈdaʊn]

azt mondja, rögtön lejön

he says he will be right down[UK: hiː ˈsez hiː wɪl bi raɪt daʊn] [US: ˈhiː ˈsez ˈhiː wɪl bi ˈraɪt ˈdaʊn]

belejön a dolgokba

fall into somebody's ways[UK: fɔːl ˈɪn.tə ˈsəm.ˌbɑː.di ˈweɪz] [US: ˈfɑːl ˌɪn.ˈtuː ˈsəm.ˌbɑː.di ˈweɪz]

hamar belejön a nyelvbe

pick up a language easily[UK: pɪk ʌp ə ˈlæŋ.ɡwɪdʒ ˈiː.zə.li] [US: ˈpɪk ʌp ə ˈlæŋ.ɡwɪdʒ ˈiː.zə.li]

jól belejön

get the run of it[UK: ˈɡet ðə rʌn əv ɪt] [US: ˈɡet ðə ˈrən əv ˈɪt]

könnyen belejön a nyelvbe

pick up a language easily[UK: pɪk ʌp ə ˈlæŋ.ɡwɪdʒ ˈiː.zə.li] [US: ˈpɪk ʌp ə ˈlæŋ.ɡwɪdʒ ˈiː.zə.li]

lépcsőn lejön (hegyről)

stairs coming down (from hill, -mountain)[UK: steəz ˈkʌm.ɪŋ daʊn] [US: ˈsterz ˈkʌm.ɪŋ ˈdaʊn]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina

Tvoje predchádzajúce udalosti

  Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

  Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

  Accept all cookies

  Cookies help us to:

  Save settings
  Accept all cookies