Maďarčina-Angličtina slovník »

kitisztít meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
kitisztít

clean [cleaned, cleaned, cleaning, cleans]◼◼◼ verb
[UK: kliːn] [US: ˈkliːn]

clean out◼◼◻ verb
[UK: kliːn ˈaʊt] [US: ˈkliːn ˈaʊt]

polish [polished, polished, polishing, polishes]◼◻◻ verb
[UK: ˈpɒl.ɪʃ] [US: ˈpɑːl.ɪʃ]

purge [purged, purged, purging, purges]◼◻◻ verb
[UK: pɜːdʒ] [US: ˈpɝːdʒ]

unclog [unclogged, unclogged, unclogging, unclogs]◼◻◻ verb
[UK: ˌʌnˈklɒg ] [US: ʌnˈklɑg ]

scour [scoured, scoured, scouring, scours] verb
[UK: ˈskaʊə(r)] [US: ˈskaʊər]

brush up verb
[UK: brʌʃ ʌp] [US: ˈbrəʃ ʌp]

clinker [clinkers] noun
[UK: ˈklɪŋkə(r)] [US: ˈklɪŋkər]

prick [pricked, pricked, pricking, pricks] verb
[UK: prɪk] [US: ˈprɪk]

shine [shone, shone, shining, shines] irregular verb
[UK: ʃaɪn ʃɒn ʃɒn] [US: ˈʃaɪn ˈʃoʊn ˈʃoʊn]

kitisztít (belet) ige

expurgate [expurgated, expurgated, expurgating, expurgates] verb
[UK: ˈek.spə.ɡeɪt] [US: ˈek.spə.ɡeɪt]

kitisztít (csövet) ige

unchoke verb
[UK: ˌʌnˈʧəʊk ] [US: ʌnˈʧoʊk ]

kitisztított melléknév

cleaned◼◼◼ adjective

kitisztítás főnév

cleanup [cleanups]◼◼◼ noun
[UK: ˈkliː.ˌnəp] [US: ˈkliː.ˌnəp]

flushing [flushings] noun
[UK: ˈflʌʃ.ɪŋ] [US: ˈflʌʃ.ɪŋ]

freeing noun
[UK: ˈfriːɪŋ] [US: ˈfriːɪŋ]

purge [purges] noun
[UK: pɜːdʒ] [US: ˈpɝːdʒ]

unclogging noun

kitisztítás és bekötözés (sebé) főnév

toilette [toilettes] noun
[UK: ˌəʊ də twɑː.ˈlet] [US: ˌoʊ də twɑː.ˈlet]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina