Maďarčina-Angličtina slovník »

kifúr meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
kifúr ige

drill [drilled, drilled, drilling, drills]◼◼◼ verb
[UK: drɪl] [US: ˈdrɪl]

pierced◼◼◻ verb
[UK: pɪəst] [US: ˈpɪrst]

hole [holed, holed, holing, holes]◼◼◻ verb
[UK: həʊl] [US: hoʊl]

pierce [pierced, pierced, piercing, pierces]◼◻◻ verb
[UK: pɪəs] [US: ˈpɪrs]

bore [bored, bored, boring, bores]◼◻◻ verb
[UK: bɔː(r)] [US: ˈbɔːr]

bore out verb

recess [recessed, recessed, recessing, recesses] verb
[UK: rɪ.ˈses] [US: rə.ˈses]

terebrate verb
[UK: tˈerɪbrˌeɪt] [US: tˈerɪbrˌeɪt]

kifúr vkt az állásából

bump somebody from his job[UK: bʌmp ˈsʌm.bə.di frəm hɪz dʒɒb] [US: ˈbəmp ˈsʌm.ˌbɑː.di frəm ˈhɪz ˈdʒɑːb]

kifúrás főnév

recessing noun
[UK: rɪ.ˈses.ɪŋ] [US: ˌri.ˈses.ɪŋ]

kifúró víz

water-blast[UK: ˈwɔː.tə(r) blɑːst] [US: ˈwɒ.tər ˈblæst]

térdkalács kifúrásával megnyomorít főnév

kneecap [kneecaps] noun
[UK: ˈniːkæp] [US: ˈniːˌkæp]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina