Maďarčina-Angličtina slovník » közbeszéd meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
közbeszéd főnév

colloquial language noun
[UK: kə.ˈləʊ.kwɪəl ˈlæŋ.ɡwɪdʒ] [US: kəˈlo.ʊ.kwɪəl ˈlæŋ.ɡwɪdʒ]

ordinary language noun
[UK: ˈɔː.dɪn.ri ˈlæŋ.ɡwɪdʒ] [US: ˈɔːr.də.ˌne.ri ˈlæŋ.ɡwɪdʒ]

közbeszéd tárgya

be common talk[UK: bi ˈkɒ.mən ˈtɔːk] [US: bi ˈkɑː.mən ˈtɔːk]

hold the boards[UK: həʊld ðə bɔːdz] [US: hoʊld ðə ˈbɔːrdz]

hold the stage[UK: həʊld ðə steɪdʒ] [US: hoʊld ðə ˈsteɪdʒ]

közbeszéd tárgyát képezi

be common talk[UK: bi ˈkɒ.mən ˈtɔːk] [US: bi ˈkɑː.mən ˈtɔːk]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies