Maďarčina-Angličtina slovník » ködösít meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
ködösít ige

befog verb
[UK: bɪ.ˈfɒɡ] [US: bɪ.ˈfɔːɡ]

blow smoke verb
[UK: bləʊ sməʊk] [US: ˈbloʊ smoʊk]

lay down a smoke screen verb
[UK: leɪ daʊn ə sməʊk skriːn] [US: ˈleɪ ˈdaʊn ə smoʊk ˈskriːn]

obfuscate verb
[UK: ˈɒb.fə.skeɪt] [US: ˈɑːb.fə.ˌsket]

obscure the truth verb
[UK: əb.ˈskjʊə(r) ðə truːθ] [US: əb.ˈskjʊr ðə ˈtruːθ]

ködösít (átv) ige

try to mislead verb
[UK: ˈtraɪ tuː ˌmɪs.ˈliːd] [US: ˈtraɪ ˈtuː ˌmɪs.ˈliːd]

ködösítés főnév

adumbration noun
[UK: ˌadəmbrˈeɪʃən] [US: ˌædəmbrˈeɪʃən]

obfuscation noun
[UK: ˈɒb.fʌ.skeɪʃ.n̩] [US: ˌɑːb.fə.ˈskeɪʃ.n̩]

smoke mission noun
[UK: sməʊk ˈmɪʃ.n̩] [US: smoʊk ˈmɪʃ.n̩]

smoke-screen noun
[UK: sməʊk skriːn] [US: smoʊk ˈskriːn]

agyat elködösít

muddle[UK: ˈmʌd.l̩] [US: ˈmʌd.l̩]

elködösít ige

fog◼◼◼ verb
[UK: fɒɡ] [US: ˈfɑːɡ]

becloud verb
[UK: bɪ.ˈklaʊd] [US: bɪ.ˈklaʊd]

befog verb
[UK: bɪ.ˈfɒɡ] [US: bɪ.ˈfɔːɡ]

bemuse verb
[UK: bɪ.ˈmjuːz] [US: bə.ˈmjuːz]

haze verb
[UK: heɪz] [US: ˈheɪz]

lay down a smokescreen verb
[UK: leɪ daʊn ə ˈsməʊk.skriːn] [US: ˈleɪ ˈdaʊn ə ˈsmoʊk.skriːn]

elködösít (vmit) (átv) ige

be reticent about something verb
[UK: bi ˈre.tɪsnt ə.ˈbaʊt ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˈre.tə.sənt ə.ˈbaʊt ˈsʌm.θɪŋ]

be reticent on something verb
[UK: bi ˈre.tɪsnt ɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˈre.tə.sənt ɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

elködösítés főnév

hazing◼◻◻ noun
[UK: ˈheɪz.ɪŋ] [US: ˈheɪz.ɪŋ]

blurring noun
[UK: ˈblɜːr.ɪŋ] [US: ˈblɜːr.ɪŋ]

smoke-screen noun
[UK: sməʊk skriːn] [US: smoʊk ˈskriːn]

nem ködösített melléknév

unobscured adjective
[UK: ˌʌnəbˈskjʊəd ] [US: ʌnəbˈskjʊrd ]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies