Maďarčina-Angličtina slovník » kérdéses meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
kérdéses

in question◼◼◼[UK: ɪn ˈkwes.tʃən] [US: ɪn ˈkwes.tʃən]

pending◼◻◻ adjective
[UK: ˈpend.ɪŋ] [US: ˈpend.ɪŋ]

questionable◼◻◻ adjective
[UK: ˈkwes.tʃə.nəb.l̩] [US: ˈkwes.tʃə.nəb.l̩]

equivocal adjective
[UK: ɪ.ˈkwɪ.vək.l̩] [US: ɪ.ˈkwɪ.vək.l̩]

iffy adjective
[UK: ˈɪ.fi] [US: ˈɪ.fi]

problematic adjective
[UK: ˌprɒ.blə.ˈmæ.tɪk] [US: ˌprɑː.blə.ˈmæ.tɪk]

under review adjective
[UK: ˈʌnd.ə(r) rɪ.ˈvjuː] [US: ˈʌnd.r̩ ˌri.ˈvjuː]

vexed adjective
[UK: vekst] [US: ˈvekst]

kérdéses, hogy …

it may be asked whether[UK: ɪt meɪ bi ˈɑːskt ˈwe.ðə(r)] [US: ˈɪt ˈmeɪ bi ˈæskt ˈwe.ðər]

kérdéses melléknév

… in question adjective
[UK: ɪn ˈkwes.tʃən] [US: ɪn ˈkwes.tʃən]

kérdéses dolgot bizonyítottnak vesz

beg the question[UK: beɡ ðə ˈkwes.tʃən] [US: ˈbeɡ ðə ˈkwes.tʃən]

kérdéses dolog

matter in hand[UK: ˈmæ.tə(r) ɪn hænd] [US: ˈmæ.tər ɪn ˈhænd]

kérdéses ügy

matter in hand[UK: ˈmæ.tə(r) ɪn hænd] [US: ˈmæ.tər ɪn ˈhænd]

kérdésesen határozószó

questionably adverb
[UK: ˈkwes.tʃə.nə.bli] [US: ˈkwes.tʃə.nə.bli]

kérdésessé tesz ige

impugn verb
[UK: ɪm.ˈpjuːn] [US: ˌɪm.ˈpjuːn]

kérdésesség (vmnek) főnév

questionableness noun
[UK: ˈkwɛsʧənəblnəs ] [US: ˈkwɛsʧənəbəlnəs ]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies