Maďarčina-Angličtina slovník » ismeretlen meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
ismeretlen

unco◼◼◼ adjective
[UK: ˈʌŋk.əʊ] [US: ˈʌŋko.ʊ]

unknown◼◼◼ adjective
[UK: ˌʌn.ˈnəʊn] [US: ənˈnoʊn]

anonymous◼◼◻ adjective
[UK: ə.ˈnɒ.nɪ.məs] [US: ə.ˈnɑː.nə.məs]

not known◼◼◻ adjective

strange◼◼◻ noun
[UK: streɪndʒ] [US: ˈstreɪndʒ]

unfamiliar◼◼◻ adjective
[UK: ˌʌn.fə.ˈmɪ.lɪə(r)] [US: ˌʌn.fə.ˈmɪ.ljər]

incognito◼◻◻ adjective

nameless◼◻◻ adjective
[UK: ˈneɪm.ləs] [US: ˈneɪm.ləs]

obscure◼◻◻ adjective
[UK: əb.ˈskjʊə(r)] [US: əb.ˈskjʊr]

uncharted◼◻◻ adjective
[UK: ˌʌn.ˈtʃɑː.tɪd] [US: ən.ˈtʃɑːr.təd]

unidentified◼◻◻ adjective
[UK: ˌʌ.naɪ.ˈden.tɪ.faɪd] [US: ˌʌ.naɪ.ˈden.tə.ˌfaɪd]

unnamed◼◻◻ adjective
[UK: ʌn.ˈneɪmd] [US: ʌn.ˈneɪmd]

anon noun
[UK: ə.ˈnɒn] [US: ə.ˈnɒn]

faceless adjective
[UK: ˈfeɪ.sləs] [US: ˈfeɪ.sləs]

faraway adjective
[UK: ˈfɑː.rə.weɪ] [US: ˈfɑː.rə.we]

incognito, incogniti adjective
[UK: ˌɪnk.ɒɡ.ˈniː.təʊ] [US: ˌɪnk.ɒg.ˈniːto.ʊ]

inglorious adjective
[UK: ɪn.ˈɡlɔː.rɪəs] [US: ˌɪn.ˈɡlɔː.riəs]

little known adjective
[UK: ˈlɪt.l̩ nəʊn] [US: ˈlɪt.l̩ ˈnoʊn]

not defined adjective
[UK: nɒt dɪ.ˈfaɪnd] [US: ˈnɑːt də.ˈfaɪnd]

not yet part of one’s experience adjective
[UK: nɒt jet pɑːt əv] [US: ˈnɑːt jet ˈpɑːrt əv]

occult noun
[UK: ɒˈkʌlt] [US: əˈkəlt]

unbeknown adjective
[UK: ˌʌn.bɪ.ˈnəʊn] [US: ˌʌn.biˈnoʊn]

unfamilar adjective
[UK: ʌnfˈamɪlə] [US: ʌnfˈæmɪlɚ]

unheard-of adjective
[UK: ʌn.ˈhɜːd əv] [US: ʌn.ˈhɝːd əv]

unnoted adjective
[UK: ʌn.ˈnoʊt.ɪd] [US: ʌn.ˈnoʊt.ɪd]

ismeretlen (író) melléknév

renownless adjective
[UK: rɪˈnaʊnləs ] [US: rɪˈnaʊnləs ]

ismeretlen ember főnév

stranger noun
[UK: ˈstreɪn.dʒə(r)] [US: ˈstreɪn.dʒər]

ismeretlen eredetű melléknév

idiopathic adjective
[UK: ˌɪdɪəpˈaθɪk] [US: ˌɪdɪəpˈæθɪk]

ismeretlen eredetű (idiopathicus) melléknév

idiopathical adjective
[UK: ˌɪdɪəpˈaθɪkəl] [US: ˌɪdɪəpˈæθɪkəl]

ismeretlen eredetű (láz)

non-evident[UK: nɒn ˈe.vɪ.dənt] [US: ˈnɑːn ˈe.və.dənt]

ismeretlen katona

unknown warrior[UK: ˌʌn.ˈnəʊn ˈwɒ.rɪə(r)] [US: ənˈnoʊn ˈwɔː.riər]

ismeretlen képességű (vki)

dark horse[UK: dɑːk hɔːs] [US: ˈdɑːrk ˈhɔːrs]

ismeretlen kettéágazik ige

dichotomize verb
[UK: daɪkˈɒtəmˌaɪz] [US: daɪkˈɑːɾəmˌaɪz]

ismeretlen marad

remain unknown[UK: rɪ.ˈmeɪn ˌʌn.ˈnəʊn] [US: rə.ˈmeɪn ənˈnoʊn]

ismeretlen mennyiség

unknown quantity[UK: ˌʌn.ˈnəʊn ˈkwɒn.tɪ.ti] [US: ənˈnoʊn ˈkwɑːn.tə.ti]

ismeretlen művész által készített kitűnő arckép

fine head by an unknown artist[UK: faɪn hed baɪ ən ˌʌn.ˈnəʊn ˈɑː.tɪst] [US: ˈfaɪn ˈhed baɪ ˈæn ənˈnoʊn ˈɑːr.təst]

ismeretlen név

nu (name unknown)[UK: ˈneɪm ˌʌn.ˈnəʊn] [US: ˈneɪm ənˈnoʊn]

ismeretlen nevű valaki főnév

quidam noun
[UK: kwˈɪdəm] [US: kwˈɪdəm]

ismeretlen okból

for no known cause[UK: fɔː(r) nəʊ nəʊn kɔːz] [US: ˈfɔːr ˈnoʊ ˈnoʊn ˈkəz]

ismeretlen okú gyomorbélbántalom (gastroenteritis)

collywobbles (severe gastroenteritis of unknown etiology)[UK: ˈkɒ.lɪ.wɒb.l̩z] [US: ˈkɒ.lɪ.wɒb.l̩z]

12

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies