Maďarčina-Angličtina slovník » hiba meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
hiba főnév

error◼◼◼ noun
[UK: ˈe.rə(r)] [US: ˈe.rər]

fault◼◼◼ noun
[UK: fɔːlt] [US: ˈfɒlt]

mistake◼◼◼ noun
[UK: mɪ.ˈsteɪk] [US: ˌmɪ.ˈsteɪk]

defect◼◼◻ noun
[UK: dɪ.ˈfekt] [US: ˈdiː.fekt]

deficiency◼◼◻ noun
[UK: dɪ.ˈfɪʃn.si] [US: də.ˈfɪ.ʃən.si]

failure◼◼◻ noun
[UK: ˈfeɪ.ljə(r)] [US: ˈfeɪ.ljər]

wrong◼◼◻ noun
[UK: rɒŋ] [US: ˈrɒŋ]

blame◼◻◻ noun
[UK: bleɪm] [US: ˈbleɪm]

blemish◼◻◻ noun
[UK: ˈble.mɪʃ] [US: ˈble.mɪʃ]

blunder◼◻◻ noun
[UK: ˈblʌn.də(r)] [US: ˈblʌn.dər]

break◼◻◻ noun
[UK: breɪk] [US: ˈbreɪk]

default◼◻◻ noun
[UK: dɪ.ˈfɔːlt] [US: də.ˈfɒlt]

failing◼◻◻ noun
[UK: ˈfeɪl.ɪŋ] [US: ˈfeɪl.ɪŋ]

glitch◼◻◻ noun
[UK: ˈɡlɪtʃ] [US: ˈɡlɪtʃ]

imperfection◼◻◻ noun
[UK: ˌɪm.pə.ˈfek.ʃn̩] [US: ˌɪm.pər.ˈfek.ʃn̩]

inaccuracy◼◻◻ noun
[UK: ɪn.ˈæ.kjə.rə.si] [US: ˌɪ.ˈnæ.kjə.rə.si]

lapse◼◻◻ noun
[UK: læps] [US: ˈlæps]

miss◼◻◻ noun
[UK: mɪs] [US: ˈmɪs]

shortcoming◼◻◻ noun
[UK: ˈʃɔːtk.ʌm.ɪŋ] [US: ˈʃɔːrtˌk.əm.ɪŋ]

slip◼◻◻ noun
[UK: slɪp] [US: sˈlɪp]

spot◼◻◻ noun
[UK: spɒt] [US: ˈspɑːt]

trouble◼◻◻ noun
[UK: ˈtrʌb.l̩] [US: ˈtrʌb.l̩]

vice◼◻◻ noun
[UK: vaɪs] [US: ˈvaɪs]

amiss noun
[UK: ə.ˈmɪs] [US: ə.ˈmɪs]

bloomer noun
[UK: ˈbluː.mə(r)] [US: ˈbluː.mər]

blooper noun
[UK: ˈbluː.pə(r)] [US: ˈbluː.pər]

blue noun
[UK: bluː] [US: ˈbluː]

bobble noun
[UK: ˈbɒb.l̩] [US: ˈbɒb.l̩]

by default noun
[UK: baɪ dɪ.ˈfɔːlt] [US: baɪ də.ˈfɒlt]

clanger noun

clinker noun
[UK: ˈklɪŋkə(r)] [US: ˈklɪŋkər]

cock up noun
[UK: ˈkɒk ʌp] [US: ˈkɑːk ʌp]

defectiveness noun
[UK: dɪ.ˈfek.tɪv.nəs] [US: dɪ.ˈfek.tɪv.nəs]

demerit noun
[UK: diː.ˈme.rɪt] [US: di.ˈme.rət]

feather noun
[UK: ˈfe.ðə(r)] [US: ˈfe.ðər]

flub-up noun
[UK: flʌb ʌp] [US: flʌb ʌp]

gaffe noun
[UK: ɡæf] [US: ˈɡæf]

incongruence noun
[UK: ɪnkˈɒnɡruːəns] [US: ɪnkˈɑːnɡruːəns]

incongruity noun
[UK: ˌɪnk.ɒŋ.ˈɡruːɪ.ti] [US: ˌɪŋk.ɒŋ.ˈruːə.ti]

Irish bull noun
[UK: ˈaɪ.rɪʃ bʊl] [US: ˈaɪ.ˌrɪʃ ˈbʊl]

12

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies