Maďarčina-Angličtina slovník » henyél meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
henyél

idle◼◼◼ verb
[UK: ˈaɪd.l̩] [US: ˈaɪd.l̩]

lounge◼◻◻ verb
[UK: laʊndʒ] [US: ˈlaʊndʒ]

bum verb
[UK: bʌm] [US: ˈbəm]

cose verb
[UK: ˈkoz] [US: ˈkoz]

drone verb
[UK: drəʊn] [US: ˈdroʊn]

idle away

laze verb
[UK: leɪz] [US: leɪz]

loll verb
[UK: lɒl] [US: ˈlɑːl]

loll about verb
[UK: lɒl ə.ˈbaʊt] [US: ˈlɑːl ə.ˈbaʊt]

lollop verb
[UK: lˈɒləp] [US: lˈɑːləp]

slack verb
[UK: slæk] [US: sˈlæk]

slug verb
[UK: slʌɡ] [US: sˈləɡ]

henyélés főnév

sloth◼◼◼ noun
[UK: sləʊθ] [US: sloʊθ]

droning noun
[UK: ˈdrəʊn.ɪŋ] [US: ˈdroʊn.ɪŋ]

idling noun
[UK: ˈaɪd.l̩.ɪŋ] [US: ˈaɪd.l̩.ɪŋ]

lounging noun
[UK: ˈlaʊndʒ.ɪŋ] [US: ˈlaʊndʒ.ɪŋ]

skulking noun
[UK: ˈskʌlkɪŋ] [US: ˈskʌlkɪŋ]

henyélő

lazy adjective
[UK: ˈleɪ.zi] [US: ˈleɪ.zi]

lazy-boots adjective
[UK: ˈleɪ.zi buːts] [US: ˈleɪ.zi ˈbuːts]

lazybones[UK: ˈleɪ.zɪ.bəʊnz] [US: ˈleɪ.zɪboʊnz]

leisured adjective
[UK: ˈle.ʒəd] [US: ˈle.ʒəd]

loafer noun
[UK: ˈləʊ.fə(r)] [US: ˈloʊ.fə(r)]

lounger noun
[UK: ˈlaʊn.dʒə(r)] [US: ˈlaʊn.dʒər]

slounge noun
[UK: slˈaʊndʒ] [US: slˈaʊndʒ]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies