Maďarčina-Angličtina slovník » helyreállítás meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
helyreállítás főnév

recovery◼◼◼ noun
[UK: rɪˈk.ʌ.və.ri] [US: rɪˈk.ʌ.vri]

restoration◼◼◼ noun
[UK: ˌre.stə.ˈreɪʃ.n̩] [US: ˌre.stə.ˈreɪʃ.n̩]

re-establishment◼◻◻ noun
[UK: riː ɪ.ˈstæ.blɪ.ʃmənt] [US: ˈreɪ ə.ˈstæ.blɪ.ʃmənt]

rebuilding◼◻◻ noun
[UK: ˌriː.ˈbɪld.ɪŋ] [US: ri.ˈbɪld.ɪŋ]

reconstitution◼◻◻ noun
[UK: ˌriːˈk.ɒn.stɪ.tjuːt] [US: ˌriːˈk.ɒn.stɪ.tjuːt]

renovation◼◻◻ noun
[UK: ˌre.nə.ˈveɪʃ.n̩] [US: ˌre.nə.ˈveɪʃ.n̩]

restitution◼◻◻ noun
[UK: ˌre.stɪ.ˈtjuːʃ.n̩] [US: ˌre.stə.ˈtuːʃ.n̩]

building-up noun
[UK: ˈbɪld.ɪŋ ʌp] [US: ˈbɪld.ɪŋ ʌp]

doing-up noun
[UK: ˈduːɪŋ ʌp] [US: ˈduːɪŋ ʌp]

instauration noun
[UK: ɪnstɔːrˈeɪʃən] [US: ɪnstɔːrˈeɪʃən]

reclamation noun
[UK: ˌre.klə.ˈmeɪʃ.n̩] [US: ˌre.klə.ˈmeɪʃ.n̩]

recuperation noun
[UK: rɪˌk.uː.pə.ˈreɪʃ.n̩] [US: rɪˌk.uː.pə.ˈreɪʃ.n̩]

resetting noun

restitution of all things noun
[UK: ˌre.stɪ.ˈtjuːʃ.n̩ əv ɔːl ˈθɪŋz] [US: ˌre.stə.ˈtuːʃ.n̩ əv ɔːl ˈθɪŋz]

restorement noun
[UK: rɪsˈtɔːmənt ] [US: rɪˈstɔrmənt ]

helyreállítás (egyensúlyé) főnév

redressing noun
[UK: rɪ.ˈdres.ɪŋ] [US: ri.ˈdres.ɪŋ]

helyreállítás (egészségé) főnév

reintegration◼◼◼ noun
[UK: ri.ˈɪn.tə.ˌɡre.ʃən] [US: ri.ˈɪn.tə.ˌɡre.ʃən]

helyreállítás (reconstructio) főnév

reconstruction◼◼◼ noun
[UK: ˌriːk.ən.ˈstrʌk.ʃn̩] [US: ˌrik.ən.ˈstrək.ʃn̩]

helyreállítás (reconstructio, repositio) főnév

anastasis noun
[UK: ˌanastˈɑːsiz] [US: ˌænəstˈɑːsiz]

helyreállítás (reparatio) főnév

reparation noun
[UK: ˌre.pə.ˈreɪʃ.n̩] [US: ˌre.pə.ˈreɪʃ.n̩]

helyreállítása főnév

recovering noun
[UK: rɪˈk.ʌ.vər.ɪŋ] [US: rəˈk.ə.vər.ɪŋ]

rend helyreállítása

reduction of things to order[UK: rɪ.ˈdʌk.ʃn̩ əv ˈθɪŋz tuː ˈɔː.də(r)] [US: rə.ˈdək.ʃn̩ əv ˈθɪŋz ˈtuː ˈɔːr.dər]

természetbeni helyreállítás

restitution in kind[UK: ˌre.stɪ.ˈtjuːʃ.n̩ ɪn kaɪnd] [US: ˌre.stə.ˈtuːʃ.n̩ ɪn ˈkaɪnd]

vk becsületének helyreállítása főnév

whitewashing noun
[UK: ˈwaɪ.twɒʃ.ɪŋ] [US: ˈwaɪ.twɑːʃ.ɪŋ]

újból helyreállítási melléknév

restitutive adjective
[UK: rɪstˈɪtjuːtˌɪv] [US: rɪstˈɪɾuːtˌɪv]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies