Maďarčina-Angličtina slovník »

harsog meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
harsog ige

blare [blared, blared, blaring, blares]◼◼◼ verb
[UK: bleə(r)] [US: ˈbler]

blast [blasted, blasted, blasting, blasts]◼◼◼ verb
[UK: blɑːst] [US: ˈblæst]

howl [howled, howled, howling, howls]◼◼◻ verb
[UK: haʊl] [US: ˈhaʊl]

sound [sounded, sounded, sounding, sounds]◼◼◻ verb
[UK: ˈsaʊnd] [US: ˈsaʊnd]

crash [crashed, crashed, crashing, crashes]◼◻◻ verb
[UK: kræʃ] [US: ˈkræʃ]

clang [clanged, clanged, clanging, clangs]◼◻◻ verb
[UK: klæŋ] [US: ˈklæŋ]

harsog (trombita) ige

bray [brayed, brayed, braying, brays]◼◼◼ verb
[UK: breɪ] [US: ˈbreɪ]

flourish [flourished, flourished, flourishing, flourishes]◼◼◻ verb
[UK: ˈflʌ.rɪʃ] [US: ˈflɜː.rɪʃ]

harsogás főnév

roar [roars]◼◼◼ noun
[UK: rɔː(r)] [US: ˈrɔːr]

roaring◼◻◻ noun
[UK: ˈrɔːr.ɪŋ] [US: ˈrɔːr.ɪŋ]

blare◼◻◻ noun
[UK: bleə(r)] [US: ˈbler]

ringing noun
[UK: ˈrɪŋɪŋ] [US: ˈrɪŋɪŋ]

toot [toots] noun
[UK: tuːt] [US: ˈtuːt]

harsogó

blaring◼◼◼ adjective
[UK: ˈbleər.ɪŋ] [US: ˈbler.ɪŋ]

clashing◼◻◻ adjective
[UK: ˈklæʃ.ɪŋ] [US: ˈklæʃ.ɪŋ]

resounding◼◻◻ adjective
[UK: rɪ.ˈzaʊnd.ɪŋ] [US: ri.ˈsaʊnd.ɪŋ]

strident◼◻◻ adjective
[UK: ˈstraɪdnt] [US: ˈstraɪ.dənt]

brassie noun
[UK: brˈasi] [US: brˈæsi]

clangorous adjective
[UK: ˈklæŋ.ə.rəs] [US: ˈklæŋ.ə.rəs]

ringing adjective
[UK: ˈrɪŋɪŋ] [US: ˈrɪŋɪŋ]

voiceful adjective
[UK: ˈvɔɪs.fəl] [US: ˈvɔɪs.fəl]

harsogó (hang) melléknév

stentorian adjective
[UK: sten.ˈtɔː.rɪən] [US: sten.ˈtɔː.rɪən]

harsogó hang

clarion[UK: ˈklæ.rɪən] [US: ˈkle.riən]

stentorian tone[UK: sten.ˈtɔː.rɪən təʊn] [US: sten.ˈtɔː.rɪən ˈtoʊn]

thundering adjective
[UK: ˈθʌn.dər.ɪŋ] [US: ˈθʌn.dər.ɪŋ]

harsogó nevetés

roar of laughter◼◼◼[UK: rɔː(r) əv ˈlɑːf.tə(r)] [US: ˈrɔːr əv ˈlæf.tər]

a howl of laughter[UK: ə haʊl əv ˈlɑːf.tə(r)] [US: ə ˈhaʊl əv ˈlæf.tər]

roars of laughter[UK: rɔːz əv ˈlɑːf.tə(r)] [US: ˈrɔːrz əv ˈlæf.tər]

harsogó nevetésben tör ki

burst into laughter[UK: bɜːst ˈɪn.tə ˈlɑːf.tə(r)] [US: ˈbɝːst ˌɪn.ˈtuː ˈlæf.tər]

harsogó zaj melléknév

thundering adjective
[UK: ˈθʌn.dər.ɪŋ] [US: ˈθʌn.dər.ɪŋ]

harsogóan megnevetteti a társaságot

set the company in a roar[UK: set ðə ˈkʌm.pə.ni ɪn ə rɔː(r)] [US: ˈset ðə ˈkʌm.pə.ni ɪn ə ˈrɔːr]

harsogóan nevető hallgatóság

roaring audience[UK: ˈrɔːr.ɪŋ ˈɔː.diəns] [US: ˈrɔːr.ɪŋ ˈɑː.diəns]

roaring house[UK: ˈrɔːr.ɪŋ ˈhaʊs] [US: ˈrɔːr.ɪŋ ˈhaʊs]

harsogva nevet

howl[UK: haʊl] [US: ˈhaʊl]

teleharsogja a fülét (vmivel)

din something into somebody's ears[UK: dɪn ˈsʌm.θɪŋ ˈɪn.tə ˈsəm.ˌbɑː.di ɪəz] [US: ˈdɪn ˈsʌm.θɪŋ ˌɪn.ˈtuː ˈsəm.ˌbɑː.di ˈɪrz]

trombitaharsogás főnév

bray [brays]◼◼◼ noun
[UK: breɪ] [US: ˈbreɪ]

túlharsog ige

outbellow verb
[UK: aʊtbˈeləʊ] [US: aʊtbˈeloʊ]

outbreast verb
[UK: aʊtbrˈest] [US: aʊtbrˈest]

outvoice verb
[UK: aʊt.ˈvɔɪs] [US: aʊt.ˈvɔɪs]

rise above verb

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina