Maďarčina-Angličtina slovník »

ha piros hó esik meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
ha piros esik

when pigs fly◼◼◼[UK: wen pɪɡz flaɪ] [US: hwen ˈpɪɡz ˈflaɪ]

majd ha piros esik

cold day in Hell[UK: kəʊld deɪ ɪn hel] [US: koʊld ˈdeɪ ɪn ˈhel]

majd ha piros esik (átv)

tomorrow come never[UK: tə.ˈmɒ.rəʊ kʌm ˈne.və(r)] [US: tə.ˈmɑːˌro.ʊ ˈkəm ˈne.vər]

wait till the cows come home[UK: weɪt tɪl ðə kaʊz kʌm həʊm] [US: ˈweɪt ˈtɪl ðə ˈkaʊz ˈkəm hoʊm]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina