Maďarčina-Angličtina slovník »

hírek szerint meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
hírek szerint

from what I hear◼◼◼[UK: frəm ˈwɒt ˈaɪ hɪə(r)] [US: frəm ˈhwʌt ˈaɪ ˈhɪr]

according to the scuttlebut[UK: əˈk.ɔːd.ɪŋ tuː ðə] [US: əˈk.ɔːrd.ɪŋ ˈtuː ðə]

according to the scuttlebutt[UK: əˈk.ɔːd.ɪŋ tuː ðə ˈskə.təl.ˌbət] [US: əˈk.ɔːrd.ɪŋ ˈtuː ðə ˈskə.təl.ˌbət]

eddigi hírek szerint

according to the news received hitherto[UK: əˈk.ɔːd.ɪŋ tuː ðə njuːz rɪ.ˈsiːvd ˌhɪ.ðə.ˈtuː] [US: əˈk.ɔːrd.ɪŋ ˈtuː ðə ˈnuːz rə.ˈsiːvd ˈhɪ.ˌðər.ˈtuː]

according to the news received so far[UK: əˈk.ɔːd.ɪŋ tuː ðə njuːz rɪ.ˈsiːvd ˈsəʊ ˈfɑː(r)] [US: əˈk.ɔːrd.ɪŋ ˈtuː ðə ˈnuːz rə.ˈsiːvd ˈsoʊ ˈfɑːr]

according to the news received up to date[UK: əˈk.ɔːd.ɪŋ tuː ðə njuːz rɪ.ˈsiːvd ʌp tuː deɪt] [US: əˈk.ɔːrd.ɪŋ ˈtuː ðə ˈnuːz rə.ˈsiːvd ʌp ˈtuː ˈdeɪt]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina