Maďarčina-Angličtina slovník » hír meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
hír főnév

buzz noun
[UK: bʌz] [US: ˈbəz]

distinction noun
[UK: dɪ.ˈstɪŋk.ʃn̩] [US: ˌdɪ.ˈstɪŋk.ʃn̩]

fame noun
[UK: feɪm] [US: ˈfeɪm]

information noun
[UK: ˌɪn.fə.ˈmeɪʃ.n̩] [US: ˌɪn.fər.ˈmeɪʃ.n̩]

intelligence noun
[UK: ɪn.ˈte.lɪ.dʒəns] [US: ˌɪn.ˈte.lə.dʒəns]

message noun
[UK: ˈme.sɪdʒ] [US: ˈme.sədʒ]

news noun
[UK: njuːz] [US: ˈnuːz]

oil noun
[UK: ɔɪl] [US: ˌɔɪl]

report noun
[UK: rɪ.ˈpɔːt] [US: ri.ˈpɔːrt]

reputation noun
[UK: ˌre.pjʊ.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌre.pjə.ˈteɪʃ.n̩]

repute noun
[UK: rɪ.ˈpjuːt] [US: ri.ˈpjuːt]

tidings noun
[UK: ˈtaɪ.dɪŋz] [US: ˈtaɪ.dɪŋz]

word noun
[UK: ˈwɜːd] [US: ˈwɝːd]

hír főnév
GB

rumour noun
[UK: ˈruː.mə(r)] [US: ˌruː.mər]

hír főnév
US

rumor noun
[UK: ˈruː.mə(r)] [US: ˈruː.mər]

hír (újságban) főnév

item noun
[UK: ˈaɪ.təm] [US: ˈaɪ.təm]

híradás főnév

message noun
[UK: ˈme.sɪdʒ] [US: ˈme.sədʒ]

híradástechnika főnév

communication art noun
[UK: kə.ˌmjuː.nɪˈk.eɪʃ.n̩ ɑːt] [US: kə.ˌmjuː.nəˈk.eɪʃ.n̩ ˈɑːrt]

communication engineering noun
[UK: kə.ˌmjuː.nɪˈk.eɪʃ.n̩ ˌen.dʒɪ.ˈnɪər.ɪŋ] [US: kə.ˌmjuː.nəˈk.eɪʃ.n̩ ˌen.dʒə.ˈnɪr.ɪŋ]

híradó főnév

intelligencer noun
[UK: ɪn.ˈte.lɪ.dʒən.sə] [US: ɪn.ˈte.lɪ.dʒən.sər]

news noun
[UK: njuːz] [US: ˈnuːz]

newscast noun
[UK: ˈnjuːzk.ɑːst] [US: ˈnuːzˌkæst]

newsreel noun
[UK: ˈnjuːz.riːl] [US: ˈnuːz.ˌril]

signal noun
[UK: ˈsɪɡ.nəl] [US: ˈsɪɡ.nəl]

topical adjective
[UK: ˈtɒ.pɪk.l̩] [US: ˈtɑː.pɪk.l̩]

topicality noun
[UK: ˈtɒ.pɪk.l̩] [US: ˈtɒ.pɪk.l̩]

topicality, topicalities noun
[UK: ˈtɒ.pɪk.l̩] [US: ˈtɒ.pɪk.l̩]

híradó (mint újságcím) főnév

herald noun
[UK: ˈhe.rəld] [US: ˈhe.rəld]

híradó csapatok

signal troops[UK: ˈsɪɡ.nəl truːps] [US: ˈsɪɡ.nəl ˈtruːps]

híradó harcászat

signal tactics[UK: ˈsɪɡ.nəl ˈtæk.tɪks] [US: ˈsɪɡ.nəl ˈtæk.tɪks]

híradó mozi

news cinema[UK: njuːz ˈsɪ.nə.mə] [US: ˈnuːz ˈsɪ.nə.mə]

news theatre[UK: njuːz ˈθɪə.tə(r)] [US: ˈnuːz ˈθiːə.tər]

news-cinema[UK: njuːz ˈsɪ.nə.mə] [US: ˈnuːz ˈsɪ.nə.mə]

híradó sg

news reports pl[UK: njuːz rɪ.ˈpɔːts] [US: ˈnuːz rə.ˈpɔːrts]

híradó tiszt

wireless officer[UK: ˈwaɪə.lɪs ˈɒf.ɪs.ə(r)] [US: ˈwaɪr.ləs ˈɑːf.əs.ər]

híradóközpont főnév
GB

signal centre noun
[UK: ˈsɪɡ.nəl ˈsen.tə(r)] [US: ˈsɪɡ.nəl ˈsen.tər]

híradóközpont főnév
US

signal center noun
[UK: ˈsɪɡ.nəl ˈsen.tə(r)] [US: ˈsɪɡ.nəl ˈsen.tər]

híradós főnév

signaler noun
[UK: ˈsɪgnlə ] [US: ˈsɪgnələr ]

signaller noun
[UK: ˈsɪɡ.nə.lə(r)] [US: ˈsɪɡ.nə.lər]

híradós (katona) főnév

signalman, signalmen noun
[UK: ˈsɪɡ.nəl.mən ˈsɪɡ.nəl.mən] [US: ˈsɪɡ.nəl.mən ˈsɪɡ.nəl.mən]

12

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies