Maďarčina-Angličtina slovník » gyengeség meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
gyengeség főnév

weakness◼◼◼ noun
[UK: ˈwiːk.nəs] [US: ˈwiːk.nəs]

debility◼◻◻ noun
[UK: dɪ.ˈbɪ.lɪ.ti] [US: də.ˈbɪ.lə.ti]

disability◼◻◻ noun
[UK: ˌdɪ.sə.ˈbɪ.lɪ.ti] [US: ˌdɪ.sə.ˈbɪ.lə.ti]

failing◼◻◻ noun
[UK: ˈfeɪl.ɪŋ] [US: ˈfeɪl.ɪŋ]

feebleness◼◻◻ noun
[UK: ˈfiːbl.nəs] [US: ˈfiːbl.nəs]

foible◼◻◻ noun
[UK: ˈfɔɪb.l̩] [US: ˌfɔɪb.l̩]

frailty◼◻◻ noun
[UK: ˈfreɪl.ti] [US: ˈfreɪl.ti]

vulnerability◼◻◻ noun
[UK: ˌvʌl.nə.rə.ˈbɪ.lɪ.ti] [US: ˌvʌl.nə.rə.ˈbɪ.lə.ti]

deficience noun
[UK: dɪfˈɪʃəns] [US: dɪfˈɪʃəns]

delicacy, delicacies noun
[UK: ˈde.lɪk.ə.si ˈde.lɪk.ə.sɪz] [US: ˈde.lək.ə.si ˈde.lɪk.ə.siz]

delicateness noun
[UK: ˈdɛlɪkɪtnəs ] [US: ˈdɛləkətnəs ]

enervation noun
[UK: ˌe.nɜː.ˈveɪ.ʃən] [US: ˌe.nə.ˈveɪ.ʃən]

flimsiness noun
[UK: ˈflɪm.zɪ.nəs] [US: ˈflɪm.zɪ.nəs]

fragility noun
[UK: frə.ˈdʒɪ.lɪ.ti] [US: frə.ˈdʒɪ.lə.ti]

goneness noun
[UK: ˈɡɔːn.nɪs] [US: ˈɡɔːn.nɪs]

impotence noun
[UK: ˈɪm.pə.təns] [US: ˈɪm.pə.təns]

impuissance noun
[UK: ɪmpjˈuːɪsəns] [US: ɪmpjˈuːɪsəns]

incapacity noun
[UK: ˌɪnk.ə.ˈpæ.sɪ.ti] [US: ˌɪnk.ə.ˈpæ.sə.ti]

languidity noun
[UK: laŋɡwˈɪdɪti] [US: læŋɡwˈɪdɪɾi]

lightness noun
[UK: ˈlaɪt.nes] [US: ˈlaɪt.nəs]

meagreness noun
[UK: ˈmiː.ɡə.nəs] [US: ˈmiː.ɡə.nəs]

powerlessness noun
[UK: ˈpaʊə.ləs] [US: ˈpaʊər.lə.snəs]

soft spot noun
[UK: sɒft spɒt] [US: ˈsɑːft ˈspɑːt]

tenderness noun
[UK: ˈten.də.nəs] [US: ˈten.dər.nəs]

tenuity noun
[UK: tɪ.ˈnjuːɪ.ti] [US: tɪ.ˈnjuːɪ.ti]

tenuousness noun
[UK: ˈtɛnjʊəsnəs ] [US: ˈtɛnjəwəsnəs ]

weakishness noun
[UK: ˈwiːkɪʃnəs ] [US: ˈwikɪʃnəs ]

gyengeség (alkati) főnév

infirmity◼◼◼ noun
[UK: ɪn.ˈfɜː.mɪ.ti] [US: ˌɪn.ˈfɝː.mə.ti]

gyengeség (asthenia) főnév

asthenia noun
[UK: æs.ˈθiː.njə] [US: æs.ˈθiː.niːə]

gyengeség (fatigium, debilitas, languor) főnév

flaccidity noun
[UK: flæk.ˈsɪ.dɪ.ti] [US: flæk.ˈsɪ.dɪ.ti]

gyengeség (minőségé) főnév

cheapness noun
[UK: ˈtʃiːp.nəs] [US: ˈtʃiːp.nəs]

gyengeség következtében elalszik

fall asleep through weakness[UK: fɔːl ə.ˈsliːp θruː ˈwiːk.nəs] [US: ˈfɑːl ə.ˈsliːp θruː ˈwiːk.nəs]

gyengeséget okozó szer

depletive[UK: dɪ.ˈpliː.tɪv] [US: dɪ.ˈpliː.tɪv]

gyengeségtől elalszik

fall asleep through weakness[UK: fɔːl ə.ˈsliːp θruː ˈwiːk.nəs] [US: ˈfɑːl ə.ˈsliːp θruː ˈwiːk.nəs]

gyengeségérzés főnév

faintness noun
[UK: ˈfeɪnt.nəs] [US: ˈfeɪnt.nəs]

gyengeségét erőszakoskodással leplező személy melléknév

forcible-feeble adjective
[UK: ˈfɔː.səb.l̩ ˈfiːb.l̩] [US: ˈfɔːr.səb.l̩ ˈfiːb.l̩]

a gyengeség benyomását keltő melléknév

uneffectual adjective
[UK: ʌnɪfˈektʃuːəl] [US: ʌnɪfˈektʃuːəl]

aggkori gyengeség főnév

anility noun
[UK: æ.ˈnɪ.lɪ.tɪ] [US: ə.ˈnɪ.lɪ.tiː]

dotage noun
[UK: ˈdəʊ.tɪdʒ] [US: ˈdoʊ.tɪdʒ]

akaratgyengeség főnév

debility of purpose noun
[UK: dɪ.ˈbɪ.lɪ.ti əv ˈpɜː.pəs] [US: də.ˈbɪ.lə.ti əv ˈpɝː.pəs]

12

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies