Maďarčina-Angličtina slovník »

gyarapodás meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
gyarapodás főnév

gain [gains]◼◼◼ noun
[UK: ɡeɪn] [US: ˈɡeɪn]

growth [growths]◼◼◻ noun
[UK: ɡrəʊθ] [US: ɡroʊθ]

accession [accessions]◼◻◻ noun
[UK: æk.ˈseʃ.n̩] [US: ək.ˈseʃ.n̩]

accretion [accretions]◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈkriːʃ.n̩] [US: ə.ˈkriːʃ.n̩]

addition [additions]◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈdɪʃ.n̩] [US: ə.ˈdɪʃ.n̩]

development [developments]◼◻◻ noun
[UK: dɪ.ˈve.ləp.mənt] [US: dɪ.ˈve.ləp.mənt]

increment [increments]◼◻◻ noun
[UK: ˈɪn.krə.mənt] [US: ˈɪn.krə.mənt]

aggrandizement noun
[UK: ə.ˈɡræn.dɪz.mənt] [US: ˈæ.ɡrən.ˌdaɪz.mənt]

new accession noun
[UK: njuː æk.ˈseʃ.n̩] [US: nuː ək.ˈseʃ.n̩]

putting on weight noun

gyarapodási szám főnév

accession number [accession numbers] noun
[UK: æk.ˈseʃ.n̩ ˈnʌm.bə(r)] [US: ək.ˈseʃ.n̩ ˈnʌm.br̩]

hanggyarapodás főnév
nyelvt

paragoge noun
[UK: pˈarəɡˌəʊdʒ] [US: pˈærəɡˌoʊdʒ]

súlygyarapodás főnév

weight gain [weight gains]◼◼◼ noun
[UK: weɪt ɡeɪn] [US: ˈweɪt ˈɡeɪn]

gain in weight noun
[UK: ɡeɪn ɪn weɪt] [US: ˈɡeɪn ɪn ˈweɪt]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina