Maďarčina-Angličtina slovník » furcsa meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
furcsa

original adjective
[UK: ə.ˈrɪdʒ.n̩.əl] [US: ə.ˈrɪdʒ.n̩.əl]

quizzical adjective
[UK: ˈkwɪ.zɪk.l̩] [US: ˈkwɪ.zək.l̩]

rummy noun
[UK: ˈrʌ.mi] [US: ˈrʌ.mi]

wayout noun
[UK: ˈweɪˈaʊt] [US: ˈweɪˈaʊt]

whimmy noun
[UK: wˈɪmi] [US: wˈɪmi]

whimsical adjective
[UK: ˈwɪm.zɪk.l̩] [US: ˈwɪm.zɪk.l̩]

woozy adjective
[UK: ˈwuː.zi] [US: ˈwuː.zi]

furcsa főnév
táj

quare noun
[UK: kwˈeə] [US: kwˈer]

furcsa, hogy …

how odd that[UK: ˈhaʊ ɒd ðæt] [US: ˈhaʊ ˈɑːd ˈðæt]

furcsa alak

codger◼◼◼ noun
[UK: ˈkɒ.dʒə(r)] [US: ˈkɒ.dʒər]

caution[UK: ˈkɔːʃ.n̩] [US: ˈkɑːʃ.n̩]

comicality noun
[UK: ˌkɒ.mɪˈk.æ.lɪ.tɪ] [US: ˌkɒ.mɪˈk.æ.lɪ.tɪ]

gink noun
[UK: ɡɪŋk] [US: ɡɪŋk]

odd fish[UK: ɒd fɪʃ] [US: ˈɑːd ˈfɪʃ]

odd stick[UK: ɒd stɪk] [US: ˈɑːd ˈstɪk]

queer potato[UK: kwɪə(r) pə.ˈteɪ.təʊ] [US: ˈkwɪr pə.ˈteɪˌto.ʊ]

rum cove[UK: rʌm kəʊv] [US: ˈrəm koʊv]

rumiqueer stick[UK: rˌuːmɪkwˈiə stˈɪk] [US: rˌuːmɪkwˈɪr stˈɪk]

spook[UK: spuːk] [US: ˈspuːk]

furcsa bogár

queer potato[UK: kwɪə(r) pə.ˈteɪ.təʊ] [US: ˈkwɪr pə.ˈteɪˌto.ʊ]

furcsa díszítés

fantasy[UK: ˈfæn.tə.si] [US: ˈfæn.tə.si]

furcsa dolog

grotesque[UK: ɡrəʊ.ˈtesk] [US: ɡroʊ.ˈtesk]

rum go

furcsa egy alak

queer fish[UK: kwɪə(r) fɪʃ] [US: ˈkwɪr ˈfɪʃ]

rumiqueer stick[UK: rˌuːmɪkwˈiə stˈɪk] [US: rˌuːmɪkwˈɪr stˈɪk]

furcsa ember

dingbat

original[UK: ə.ˈrɪdʒ.n̩.əl] [US: ə.ˈrɪdʒ.n̩.əl]

singular man[UK: ˈsɪŋ.ɡjʊ.lə(r) mæn] [US: ˈsɪŋ.ɡjə.lər ˈmæn]

weirdo noun
[UK: ˈwɪə.dəʊ] [US: ˈwɪrdo.ʊ]

furcsa eset

rummy show[UK: ˈrʌ.mi ʃəʊ] [US: ˈrʌ.mi ˈʃoʊ]

furcsa étel

kickshow[UK: kˈɪkʃəʊ] [US: kˈɪkʃoʊ]

furcsa festmény főnév

drollery noun
[UK: ˈdrɒ.lə.ri] [US: ˈdrɒ.lə.ri]

furcsa fickó

rum cove[UK: rʌm kəʊv] [US: ˈrəm koʊv]

furcsa figura

quiz[UK: kwɪz] [US: ˈkwɪz]

furcsa háború

sitzkrieg◼◼◼ noun
[UK: ˈsɪt.skriːɡ] [US: ˈsɪt.skriːɡ]

phoney war[UK: ˈfəʊ.ni wɔː(r)] [US: ˈfoʊ.ni ˈwɔːr]

furcsa kinézetű

strange-looking[UK: streɪndʒ ˈlʊkɪŋ] [US: ˈstreɪndʒ ˈlʊkɪŋ]

furcsa kis figura

quilp[UK: kwˈɪlp] [US: kwˈɪlp]

furcsa kvark

strange quark[UK: streɪndʒ kwɑːk] [US: ˈstreɪndʒ ˈkwɑːrk]

furcsa minta

fantasy[UK: ˈfæn.tə.si] [US: ˈfæn.tə.si]

123

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies