Maďarčina-Angličtina slovník » folyóirat meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
folyóirat főnév

journal◼◼◼ noun
[UK: ˈdʒɜːn.l̩] [US: ˈdʒɝː.nl̩]

magazine◼◼◼ noun
[UK: ˌmæ.ɡə.ˈziːn] [US: ˈmæ.ɡə.ˌzin]

periodical◼◼◼ noun
[UK: ˌpɪə.rɪ.ˈɒ.dɪk.l̩] [US: ˌpɪ.ri.ˈɑː.dɪk.l̩]

review◼◼◻ noun
[UK: rɪ.ˈvjuː] [US: ˌri.ˈvjuː]

serial noun
[UK: ˈsɪə.rɪəl] [US: ˈsɪ.riəl]

folyóirat munkatársa főnév

magazinist noun
[UK: ˌmægəˈziːnɪst ] [US: ˈmægəˌzinɪst ]

folyóirat olvasóterem főnév

news-room◼◼◻ noun
[UK: njuːz ruːm] [US: ˈnuːz ˈruːm]

newsroom◼◼◻ noun

folyóirat régebbi száma

back number[UK: ˈbæk ˈnʌm.bə(r)] [US: ˈbæk ˈnʌm.br̩]

folyóirat száma főnév

issue noun
[UK: ˈɪ.ʃuː] [US: ˈɪ.ʃuː]

folyóirat-olvasóterem (könyvtárban) főnév

newsroom noun

folyóiratokban való közlés joga

magazine rights[UK: ˌmæ.ɡə.ˈziːn raɪts] [US: ˈmæ.ɡə.ˌzin ˈraɪts]

folyóiratokban való leközlés joga

magazine rights[UK: ˌmæ.ɡə.ˈziːn raɪts] [US: ˈmæ.ɡə.ˌzin ˈraɪts]

gasztronómiai folyóirat

food magazine

havi folyóirat

monthly[UK: ˈmʌnθ.li] [US: ˈmʌnθ.li]

irodalmi folyóirat

little magazine[UK: ˈlɪt.l̩ ˌmæ.ɡə.ˈziːn] [US: ˈlɪt.l̩ ˈmæ.ɡə.ˌzin]

little review[UK: ˈlɪt.l̩ rɪ.ˈvjuː] [US: ˈlɪt.l̩ ˌri.ˈvjuː]

képes folyóirat főnév

mag noun
[UK: mæɡ] [US: ˈmæɡ]

magazine noun
[UK: ˌmæ.ɡə.ˈziːn] [US: ˈmæ.ɡə.ˌzin]

kéthetenként megjelenő folyóirat

biweekly magazine[UK: bi.wee.kli ˌmæ.ɡə.ˈziːn] [US: baɪ.ˈwiː.kli ˈmæ.ɡə.ˌzin]

kéthetenkénti (folyóirat) melléknév

semi-monthly adjective
[UK: ˈse.mi ˈmʌnθ.li] [US: ˈse.mi ˈmʌnθ.li]

negyedévenként megjelenő (folyóirat) melléknév

trimestrial adjective
[UK: traɪmˈestrɪəl] [US: traɪmˈestrɪəl]

ponyva (irodalmi folyóirat újságban) főnév

pulp noun
[UK: pʌlp] [US: ˈpəlp]

pulp magazine noun
[UK: pʌlp ˌmæ.ɡə.ˈziːn] [US: ˈpəlp ˈmæ.ɡə.ˌzin]

ponyvairodalmi folyóirat

pulp magazine[UK: pʌlp ˌmæ.ɡə.ˈziːn] [US: ˈpəlp ˈmæ.ɡə.ˌzin]

szakfolyóirat főnév

trade journal noun

szépirodalmi (folyóirat) melléknév

belletristic adjective
[UK: bˌelɪtrˈɪstɪk] [US: bˌelɪtrˈɪstɪk]

szórakoztató képes folyóirat

glossy magazine[UK: ˈɡlɒ.si ˌmæ.ɡə.ˈziːn] [US: ˈɡlɒ.si ˈmæ.ɡə.ˌzin]

tudományos folyóirat

learned journal[UK: lɜːnd ˈdʒɜːn.l̩] [US: ˈlɝːnd ˈdʒɝː.nl̩]

learned periodical[UK: lɜːnd ˌpɪə.rɪ.ˈɒ.dɪk.l̩] [US: ˈlɝːnd ˌpɪ.ri.ˈɑː.dɪk.l̩]

tudományos szakfolyóirat

learned journal[UK: lɜːnd ˈdʒɜːn.l̩] [US: ˈlɝːnd ˈdʒɝː.nl̩]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies