Maďarčina-Angličtina slovník » felfordít meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
felfordít ige

upset (upset, upset)◼◼◼ verb
[UK: ˌʌp.ˈset ˌʌp.ˈset ˌʌp.ˈset] [US: əp.ˈset əp.ˈset əp.ˈset]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

bowl over verb
[UK: bəʊl ˈəʊv.ə(r)] [US: boʊl ˈoʊv.r̩]

cant verb
[UK: kænt] [US: ˈkænt]

dislocate verb
[UK: ˈdɪ.slək.eɪt] [US: ˈdɪsloket]

invert verb
[UK: ɪn.ˈvɜːt] [US: ˌɪn.ˈvɝːt]

overthrow (overthrew, overthrown) verb
[UK: ˌəʊv.ə.ˈθrəʊ ˌəʊv.ə.ˈθruː ˌəʊv.ə.ˈθrəʊn] [US: ˈovərˌθro.ʊ ˌoʊv.ə.ˈθruː ˌovərˈθroʊn]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

overturn verb
[UK: ˌəʊv.ə.ˈtɜːn] [US: ˌoʊv.ə.ˈtɜːn]

reverse verb
[UK: rɪ.ˈvɜːs] [US: rɪ.ˈvɝːs]

roll over verb
[UK: rəʊl ˈəʊv.ə(r)] [US: roʊl ˈoʊv.r̩]

tumble verb
[UK: ˈtʌm.bl̩] [US: ˈtʌm.bl̩]

turn over verb
[UK: tɜːn ˈəʊv.ə(r)] [US: ˈtɝːn ˈoʊv.r̩]

felfordítható melléknév

reversible◼◼◼ adjective
[UK: rɪ.ˈvɜː.səb.l̩] [US: rɪ.ˈvɝː.səb.l̩]

felfordíthatóság főnév

reversibility noun
[UK: rɪ.ˌvɜː.sə.ˈbɪ.lɪ.ti] [US: rɪ.ˌvɝː.sə.ˈbɪ.lɪ.ti]

felfordított melléknév

overthrown◼◼◼ adjective
[UK: ˌəʊv.ə.ˈθrəʊn] [US: ˌovərˈθroʊn]

topsyturvy◼◻◻ adjective
[UK: ˈtɒp.sɪ.ˈtɜː.vɪ] [US: ˈtɒp.sɪ.ˈtɜː.vɪ]

upside-down◼◻◻ adjective
[UK: ˈʌp.saɪd daʊn] [US: ˈʌp.ˈsaɪd ˈdaʊn]

resupinate adjective
[UK: rɪsˈuːpɪnˌeɪt] [US: rɪsˈuːpᵻnˌeɪt]

topsy-turvy adjective
[UK: ˈtɑːp.si ˈtɜː.vi] [US: ˈtɑːp.si ˈtɝː.vi]

felfordított betű

black[UK: blæk] [US: ˈblæk]

felfordítottság főnév

inversion noun
[UK: ɪn.ˈvɜːʃ.n̩] [US: ˌɪn.ˈvɝː.ʒən]

felfordítva határozószó

upside down adverb
[UK: ˈʌp.saɪd daʊn] [US: ˈʌp.ˈsaɪd ˈdaʊn]

upside-down adverb
[UK: ˈʌp.saɪd daʊn] [US: ˈʌp.ˈsaɪd ˈdaʊn]

felfordítás főnév

inversion◼◼◼ noun
[UK: ɪn.ˈvɜːʃ.n̩] [US: ˌɪn.ˈvɝː.ʒən]

overthrow noun
[UK: ˌəʊv.ə.ˈθrəʊ] [US: ˈovərˌθro.ʊ]

turning over noun
[UK: ˈtɜːn.ɪŋ ˈəʊv.ə(r)] [US: ˈtɝːn.ɪŋ ˈoʊv.r̩]

turnover noun
[UK: ˈtɜː.nəʊ.və(r)] [US: ˈtɜːno.ʊ.və(r)]

upsetting noun
[UK: ʌp.ˈset.ɪŋ] [US: ʌp.ˈset.ɪŋ]

felfordító melléknév

sneck adjective
[UK: snˈek] [US: snˈek]

csónakot javításhoz felfordít

cant a boat for repairs[UK: kænt ə bəʊt fɔː(r) rɪ.ˈpeəz] [US: ˈkænt ə boʊt ˈfɔːr rə.ˈperz]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies