Maďarčina-Angličtina slovník » ered meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
ered ige

set out◼◼◼ verb
[UK: set ˈaʊt] [US: ˈset ˈaʊt]

arise (arose, arisen)◼◼◻ verb
[UK: ə.ˈraɪz ə.ˈrəʊz ə.ˈrɪz.n̩] [US: ə.ˈraɪz əˈroʊz ə.ˈrɪz.n̩]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

arose◼◼◻ verb

derive◼◼◻ verb
[UK: dɪ.ˈraɪv] [US: də.ˈraɪv]

originate◼◼◻ verb
[UK: ə.ˈrɪdʒ.ə.neɪt] [US: ə.ˈrɪdʒ.ə.neɪt]

result◼◼◻ verb
[UK: rɪ.ˈzʌlt] [US: rə.ˈzəlt]

date◼◻◻ verb
[UK: deɪt] [US: ˈdeɪt]

emanate◼◻◻ verb
[UK: ˈe.mə.neɪt] [US: ˈe.mə.ˌnet]

flow◼◻◻ verb
[UK: fləʊ] [US: ˈfloʊ]

flow from◼◻◻ verb

issue◼◻◻ verb
[UK: ˈɪ.ʃuː] [US: ˈɪ.ʃuː]

rise (rose, risen)◼◻◻ verb
[UK: raɪz rəʊz ˈrɪz.n̩] [US: ˈraɪz roʊz ˈrɪz.n̩]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

spring (sprang, sprung)◼◻◻ verb
[UK: sprɪŋ spræŋ sprʌŋ] [US: ˈsprɪŋ ˈspræŋ ˈsprəŋ]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

come from, to derive from verb
[UK: kʌm frəm tuː dɪ.ˈraɪv frəm] [US: ˈkəm frəm ˈtuː də.ˈraɪv frəm]

go away verb
[UK: ɡəʊ ə.ˈweɪ] [US: ˈɡoʊ ə.ˈweɪ]

spawn verb
[UK: spɔːn] [US: ˈspɑːn]

spring from verb
[UK: sprɪŋ frəm] [US: ˈsprɪŋ frəm]

take to one's heels verb
[UK: teɪk tuː wʌnz hiːlz] [US: ˈteɪk ˈtuː wʌnz ˈhiːlz]

ered (átv) ige

ensue verb
[UK: ɪn.ˈsjuː] [US: en.ˈsuː]

ered (folyó) ige

begin somewhere verb
[UK: bɪ.ˈɡɪn ˈsʌm.weə(r)] [US: bɪ.ˈɡɪn ˈsʌˌm.wer]

take its source (a river) verb
[UK: teɪk ɪts sɔːs] [US: ˈteɪk ˈɪts ˈsɔːrs]

ered (vmből) ige

proceed◼◼◼ verb
[UK: prə.ˈsiːd] [US: prə.ˈsiːd]

ered (vmiből)

ensue from something[UK: ɪn.ˈsjuː frəm ˈsʌm.θɪŋ] [US: en.ˈsuː frəm ˈsʌm.θɪŋ]

ensue on something[UK: ɪn.ˈsjuː ɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: en.ˈsuː ɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

ered valahonnan

stem from somewhere[UK: stem frəm ˈsʌm.weə(r)] [US: ˈstem frəm ˈsʌˌm.wer]

ered valamiből ige

ensue verb
[UK: ɪn.ˈsjuː] [US: en.ˈsuː]

ered vhol (folyó)

have its rise in somwhere[UK: həv ɪts raɪz ɪn] [US: həv ˈɪts ˈraɪz ɪn]

take its rise in somewhere[UK: teɪk ɪts raɪz ɪn ˈsʌm.weə(r)] [US: ˈteɪk ˈɪts ˈraɪz ɪn ˈsʌˌm.wer]

ered vhonnan

stem from[UK: stem frəm] [US: ˈstem frəm]

eredendő melléknév

original◼◼◼ adjective
[UK: ə.ˈrɪdʒ.n̩.əl] [US: ə.ˈrɪdʒ.n̩.əl]

idiomorphic adjective
[UK: ˌɪdɪəmˈɔːfɪk] [US: ˌɪdɪəmˈoːrfɪk]

eredendő bűn

original sin[UK: ə.ˈrɪdʒ.n̩.əl sɪn] [US: ə.ˈrɪdʒ.n̩.əl ˈsɪn]

eredendő bűnös állapot

total depravity[UK: ˈtəʊt.l̩ dɪ.ˈpræ.vɪ.ti] [US: ˈtoʊt.l̩ də.ˈpræ.və.ti]

eredendő ok

root cause◼◼◼[UK: ruːt kɔːz] [US: ˈruːt ˈkəz]

eredendően melléknév

inherently◼◼◼ adjective
[UK: ɪn.ˈhɪə.rənt.li] [US: ɪn.ˈhɪ.rənt.li]

intrinsically◼◼◻ adjective
[UK: ɪn.ˈtrɪn.sɪk.l̩i] [US: ˌɪn.ˈtrɪn.sɪk.ə.li]

eredendően gyenge

there is a strain of weakness in him[UK: ðeə(r) ɪz ə streɪn əv ˈwiːk.nəs ɪn hɪm] [US: ˈðer ˈɪz ə ˈstreɪn əv ˈwiːk.nəs ɪn ˈhɪm]

eredés (genesis) főnév

genesis noun
[UK: ˈdʒe.nə.sɪs] [US: ˈdʒe.nə.səs]

eredet főnév

origin◼◼◼ noun
[UK: ˈɒr.ɪdʒ.ɪn] [US: ˈɔːr.ɪdʒ.ɪn]

source◼◼◻ noun
[UK: sɔːs] [US: ˈsɔːrs]

12

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies