Maďarčina-Angličtina slovník » elszed meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
elszed ige

take [took, taken]◼◼◼ verb
[UK: teɪk tʊk ˈteɪkən] [US: ˈteɪk ˈtʊk ˈteɪkən]
irregular verb

elszedés főnév

taking away noun

elszédít

giddy◼◼◼ adjective
[UK: ˈɡɪ.di] [US: ˈɡɪ.di]

stun◼◼◻ verb
[UK: stʌn] [US: ˈstən]

daze◼◻◻ verb
[UK: deɪz] [US: ˈdeɪz]

dizz verb
[UK: dˈɪz] [US: dˈɪz]

giddify verb
[UK: ɡˈɪdɪfˌaɪ] [US: ɡˈɪdᵻfˌaɪ]

elszédít (átv) ige

beguile◼◼◼ verb
[UK: bɪ.ˈɡaɪl] [US: bɪ.ˈɡaɪl]

elszédít vkt

make somebody's senses reel[UK: ˈmeɪk ˈsəm.ˌbɑː.di ˈsen.sɪz riːl] [US: ˈmeɪk ˈsəm.ˌbɑː.di ˈsen.səz ˈriːl]

elszédül

giddy◼◼◼ adjective
[UK: ˈɡɪ.di] [US: ˈɡɪ.di]

be giddy verb
[UK: bi ˈɡɪ.di] [US: bi ˈɡɪ.di]

come over giddy verb
[UK: kʌm ˈəʊv.ə(r) ˈɡɪ.di] [US: ˈkəm ˈoʊv.r̩ ˈɡɪ.di]

feel giddy verb
[UK: fiːl ˈɡɪ.di] [US: ˈfiːl ˈɡɪ.di]

grow vertiginous verb
[UK: ɡrəʊ vɜː.ˈtɪ.dʒɪ.nəs] [US: ˈɡroʊ vɝː.ˈtɪ.dʒɪ.nəs]

turn giddy verb
[UK: tɜːn ˈɡɪ.di] [US: ˈtɝːn ˈɡɪ.di]

felszed ige

pick up◼◼◼ verb
[UK: pɪk ʌp] [US: ˈpɪk ʌp]

pull up◼◻◻ verb
[UK: pʊl ʌp] [US: ˈpʊl ʌp]

take up◼◻◻ verb
[UK: teɪk ʌp] [US: ˈteɪk ʌp]

break up◼◻◻ verb
[UK: breɪk ʌp] [US: ˈbreɪk ʌp]

gather up verb
[UK: ˈɡæ.ðə(r) ʌp] [US: ˈɡæ.ðər ʌp]

felszed (lefutott harisnyaszemet) ige

mend invisibly verb
[UK: mend ɪn.ˈvɪ.zə.bli] [US: ˈmend ɪn.ˈvɪ.zə.bli]

felszed (vmit) ige

gather up something verb
[UK: ˈɡæ.ðə(r) ʌp ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈɡæ.ðər ʌp ˈsʌm.θɪŋ]

felszed kocsival ige

pick up verb
[UK: pɪk ʌp] [US: ˈpɪk ʌp]

felszed pár kilót (átv)

put on beef[UK: ˈpʊt ɒn biːf] [US: ˈpʊt ɑːn ˈbiːf]

felszed vkt

pick up with somebody[UK: pɪk ʌp wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: ˈpɪk ʌp wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

felszedeget (vmit) ige

peck up something verb
[UK: pek ʌp ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈpek ʌp ˈsʌm.θɪŋ]

felszedés főnév

pickup◼◼◼ noun
[UK: ˈpɪkʌp] [US: ˈpɪˌkəp]

lifting noun
[UK: ˈlɪft.ɪŋ] [US: ˈlɪft.ɪŋ]

pick-up noun
[UK: pɪk ʌp] [US: ˈpɪk ʌp]

picking-up noun
[UK: ˈpɪkɪŋ ʌp] [US: ˈpɪkɪŋ ʌp]

felszedett melléknév

aweigh adjective
[UK: ə.ˈweɪ] [US: ə.ˈweɪ]

felszedett horgonnyal

with anchor aweigh[UK: wɪð ˈæŋkə(r) ə.ˈweɪ] [US: wɪθ ˈæŋkər ə.ˈweɪ]

felszedett horgonnyal határozószó
hajó

atrip with anchor adverb

felszedett kőburkolatú melléknév

unpaved adjective
[UK: ʌn.ˈpeɪvd] [US: ʌn.ˈpeɪvd]

felszedett kövezetű melléknév

unpaved adjective
[UK: ʌn.ˈpeɪvd] [US: ʌn.ˈpeɪvd]

felszedi a horgonybóját

pick up one's buoy[UK: pɪk ʌp wʌnz bɔɪ] [US: ˈpɪk ʌp wʌnz ˈbuːi]

felszedi a horgonyt

heave the anchor[UK: hiːv ðə ˈæŋkə(r)] [US: ˈhiːv ðə ˈæŋkər]

heave up the anchor[UK: hiːv ʌp ðə ˈæŋkə(r)] [US: ˈhiːv ʌp ðə ˈæŋkər]

take the anchor inboard[UK: teɪk ðə ˈæŋkə(r) ˈɪn.bɔːd] [US: ˈteɪk ðə ˈæŋkər ˈɪn.ˌbɔːrd]

trip the anchor[UK: trɪp ðə ˈæŋkə(r)] [US: ˈtrɪp ðə ˈæŋkər]

12

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina