Maďarčina-Angličtina slovník » elrejt meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
elrejt

hide (hid, hid hidden)◼◼◼ verb
[UK: haɪd hɪd hɪd ˈhɪd.n̩] [US: ˈhaɪd ˈhɪd ˈhɪd ˈhɪd.n̩]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

vail◼◼◼ verb
[UK: ˈveɪl] [US: ˈveɪl]

conceal◼◼◻ verb
[UK: kən.ˈsiːl] [US: kən.ˈsiːl]

hidden◼◼◻ verb
[UK: ˈhɪd.n̩] [US: ˈhɪd.n̩]

hide◼◼◻ verb
[UK: haɪd] [US: ˈhaɪd]

cache◼◻◻ verb
[UK: kæʃ] [US: ˈkæʃ]

curtain◼◻◻ verb
[UK: ˈkɜːt.n̩] [US: ˈkɝː.tn̩]

disguise◼◻◻ verb
[UK: dɪs.ˈɡaɪz] [US: ˌdɪˈs.ɡaɪz]

obscure◼◻◻ verb
[UK: əb.ˈskjʊə(r)] [US: əb.ˈskjʊr]

plant◼◻◻ verb
[UK: plɑːnt] [US: ˈplænt]

recess◼◻◻ verb
[UK: rɪ.ˈses] [US: rə.ˈses]

screen◼◻◻ verb
[UK: skriːn] [US: ˈskriːn]

secrete◼◻◻ verb
[UK: sɪ.ˈkriːt] [US: sɪ.ˈkriːt]

stash◼◻◻ verb
[UK: stæʃ] [US: ˈstæʃ]

veil◼◻◻ verb
[UK: veɪl] [US: ˈveɪl]

blur out verb

cloke noun
[UK: ˈklok] [US: ˈklok]

cover up verb
[UK: ˈkʌ.və(r) ʌp] [US: ˈkʌ.vər ʌp]

eloign verb
[UK: ɪlˈɔɪn] [US: ᵻlˈɔɪn]

ensconce verb
[UK: ɪn.ˈskɒns] [US: ən.ˈskɑːns]

enshroud verb
[UK: ɪn.ˈʃraʊd] [US: ən.ˈʃraʊd]

hele verb
[UK: hˈiːl] [US: hˈiːl]

hide away verb

keep secret verb

occult verb
[UK: ɒˈkʌlt] [US: əˈkəlt]

pocket verb
[UK: ˈpɒkɪt] [US: ˈpɑːkət]

reset verb
[UK: ˌriː.ˈset] [US: ri.ˈset]

shelter verb
[UK: ˈʃel.tə(r)] [US: ˈʃel.tər]

skug verb
[UK: skˈʌɡ] [US: skˈʌɡ]

smother verb
[UK: ˈsmʌ.ðə(r)] [US: ˈsmʌ.ðər]

smother up verb
[UK: ˈsmʌ.ðə(r) ʌp] [US: ˈsmʌ.ðər ʌp]

spirit away verb
[UK: ˈspɪ.rɪt ə.ˈweɪ] [US: ˈspɪ.rət ə.ˈweɪ]

spirit off verb
[UK: ˈspɪ.rɪt ɒf] [US: ˈspɪ.rət ˈɒf]

squirrel away verb
[UK: ˈskwɪ.rəl ə.ˈweɪ] [US: ˈskwɜː.rəl ə.ˈweɪ]

tuck into verb
[UK: tʌk ˈɪn.tə] [US: ˈtək ˌɪn.ˈtuː]

wrap verb
[UK: ræp] [US: ˈræp]

elrejt (vmit) ige

make a cache of something verb
[UK: ˈmeɪk ə kæʃ əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈmeɪk ə ˈkæʃ əv ˈsʌm.θɪŋ]

put something out of sight verb
[UK: ˈpʊt ˈsʌm.θɪŋ ˈaʊt əv saɪt] [US: ˈpʊt ˈsʌm.θɪŋ ˈaʊt əv ˈsaɪt]

elrejt (vmit) vk elől ige

hide something from somebody verb
[UK: haɪd ˈsʌm.θɪŋ frəm ˈsʌm.bə.di] [US: ˈhaɪd ˈsʌm.θɪŋ frəm ˈsʌm.ˌbɑː.di]

elrejtés főnév

concealment◼◼◼ noun
[UK: kən.ˈsiːl.mənt] [US: kən.ˈsiːl.mənt]

12

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies