Maďarčina-Angličtina slovník » elmenekül meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
elmenekül ige

escape◼◼◼ verb
[UK: ɪ.ˈskeɪp] [US: ə.ˈskeɪp]

flown◼◻◻ verb
[UK: fləʊn] [US: ˈfloʊn]

fly (flew, flown)◼◻◻ verb
[UK: flaɪ fluː fləʊn] [US: ˈflaɪ ˈfluː ˈfloʊn]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

run away◼◻◻ verb
[UK: rʌn ə.ˈweɪ] [US: ˈrən ə.ˈweɪ]

break away verb
[UK: breɪk ə.ˈweɪ] [US: ˈbreɪk ə.ˈweɪ]

crap out verb
[UK: kræp ˈaʊt] [US: ˈkræp ˈaʊt]

flew verb
[UK: fluː] [US: ˈfluː]

get off verb
[UK: ˈɡet ɒf] [US: ˈɡet ˈɒf]

go south verb
[UK: ɡəʊ saʊθ] [US: ˈɡoʊ ˈsaʊθ]

hare off verb
[UK: heə(r) ɒf] [US: ˈher ˈɒf]

make a getaway verb
[UK: ˈmeɪk ə ˈɡet.ə.ˌweɪ] [US: ˈmeɪk ə ˈɡet.ə.ˌweɪ]

make off verb
[UK: ˈmeɪk ɒf] [US: ˈmeɪk ˈɒf]

pull out verb
[UK: pʊl ˈaʊt] [US: ˈpʊl ˈaʊt]

scour off verb
[UK: ˈskaʊə(r) ɒf] [US: ˈskaʊər ˈɒf]

scuttle away verb
[UK: ˈskʌt.l̩ ə.ˈweɪ] [US: ˈskʌt.l̩ ə.ˈweɪ]

scuttle off verb
[UK: ˈskʌt.l̩ ɒf] [US: ˈskʌt.l̩ ˈɒf]

show a clean pair of heels verb
[UK: ʃəʊ ə kliːn peə(r) əv hiːlz] [US: ˈʃoʊ ə ˈkliːn ˈper əv ˈhiːlz]

take one's heels verb
[UK: teɪk wʌnz hiːlz] [US: ˈteɪk wʌnz ˈhiːlz]

take to one's heels verb
[UK: teɪk tuː wʌnz hiːlz] [US: ˈteɪk ˈtuː wʌnz ˈhiːlz]

elmenekül vhova

make a bolt for it[UK: ˈmeɪk ə bəʊlt fɔː(r) ɪt] [US: ˈmeɪk ə boʊlt ˈfɔːr ˈɪt]

elmenekült

fled◼◼◼[UK: fled] [US: ˈfled]

he made his getaway[UK: hiː ˈmeɪd hɪz ˈɡet.ə.ˌweɪ] [US: ˈhiː ˈmeɪd ˈhɪz ˈɡet.ə.ˌweɪ]

elmenekült előlünk

he fled before us[UK: hiː fled bɪ.ˈfɔː(r) ˈəs] [US: ˈhiː ˈfled bɪ.ˈfɔːr ˈəs]

elmenekülés főnév

escape◼◼◼ noun
[UK: ɪ.ˈskeɪp] [US: ə.ˈskeɪp]

getting away noun
[UK: ˈɡet.ɪŋ ə.ˈweɪ] [US: ˈɡet.ɪŋ ə.ˈweɪ]

elmenekülés (tolvajé) főnév

getaway noun
[UK: ˈɡet.ə.ˌweɪ] [US: ˈɡet.ə.ˌweɪ]

elmenekülő főnév

fleeing◼◼◼ noun
[UK: ˈfliːɪŋ] [US: ˈfliːɪŋ]

gyorsan elmenekül

scuttle[UK: ˈskʌt.l̩] [US: ˈskʌt.l̩]

pánikszerűen elmenekül

cut and run[UK: kʌt ənd rʌn] [US: ˈkət ænd ˈrən]

valahogyan elmenekült

someway he escaped[UK: ˈsʌm.weɪ hiː ɪ.ˈskeɪpt] [US: ˈsʌm.weɪ ˈhiː ə.ˈskeɪpt]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies