Maďarčina-Angličtina slovník »

elkísér meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
elkísér ige

escort [escorted, escorted, escorting, escorts]◼◼◼ verb
[UK: ɪ.ˈskɔːt] [US: e.ˈskɔːrt]

accompany [accompanied, accompanied, accompanying, accompanies]◼◼◼ verb
[UK: əˈk.ʌm.pə.ni] [US: əˈk.əm.pə.ni]

go with◼◼◼ verb
[UK: ɡəʊ wɪð] [US: ˈɡoʊ wɪθ]

take on◼◻◻ verb
[UK: teɪk ɒn] [US: ˈteɪk ɑːn]

elkísér egy darabon vkt

set somebody on his way[UK: set ˈsʌm.bə.di ɒn hɪz ˈweɪ] [US: ˈset ˈsʌm.ˌbɑː.di ɑːn ˈhɪz ˈweɪ]

elkísér vkt

keep somebody company[UK: kiːp ˈsʌm.bə.di ˈkʌm.pə.ni] [US: ˈkiːp ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈkʌm.pə.ni]

elkísérlek a sarokig

I'll go as far as the corner with you[UK: aɪl ɡəʊ əz ˈfɑː(r) əz ðə ˈkɔː.nə(r) wɪð juː] [US: ˈaɪl ˈɡoʊ ˈæz ˈfɑːr ˈæz ðə ˈkɔːr.nər wɪθ ˈjuː]

elkísérlek egy darabig

I'll take you on a bit[UK: aɪl teɪk juː ɒn ə bɪt] [US: ˈaɪl ˈteɪk ˈjuː ɑːn ə ˈbɪt]

elkísérlek még egy kicsit

I'll take you on a bit[UK: aɪl teɪk juː ɒn ə bɪt] [US: ˈaɪl ˈteɪk ˈjuː ɑːn ə ˈbɪt]

Elkísérsz?

Will you come with me?[UK: wɪl juː kʌm wɪð miː] [US: wɪl ˈjuː ˈkəm wɪθ ˈmiː]

elkísért (vhova) főnév

seen◼◼◼ noun
[UK: ˈsiːn] [US: ˈsiːn]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina