Maďarčina-Angličtina slovník » elkészít meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
elkészít ige

prepare◼◼◼ verb
[UK: prɪ.ˈpeə(r)] [US: pri.ˈper]

do (did, done)◼◼◻ verb
[UK: duː dɪd dʌn] [US: ˈduː ˈdɪd ˈdən]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

cook◼◻◻ verb
[UK: kʊk] [US: ˈkʊk]

create◼◻◻ verb
[UK: kriː.ˈeɪt] [US: kri.ˈeɪt]

make up◼◻◻ verb
[UK: ˈmeɪk ʌp] [US: ˈmeɪk ʌp]

boun verb
[UK: bˈaʊn] [US: bˈaʊn]

confect (comfit) verb
[UK: kən.ˈfekt] [US: kən.ˈfekt]

craft verb
[UK: krɑːft] [US: ˈkræft]

fabricate verb
[UK: ˈfæ.brɪk.eɪt] [US: ˈfæ.brəˌket]

fix up verb
[UK: fɪks ʌp] [US: ˈfɪks ʌp]

get out verb
[UK: ˈɡet ˈaʊt] [US: ˈɡet ˈaʊt]

get ready verb
[UK: ˈɡet ˈre.di] [US: ˈɡet ˈre.di]

make out verb
[UK: ˈmeɪk ˈaʊt] [US: ˈmeɪk ˈaʊt]

make ready verb
[UK: ˈmeɪk ˈre.di] [US: ˈmeɪk ˈre.di]

elkészít (gyógyszert) ige

dispense verb
[UK: dɪ.ˈspens] [US: ˌdɪ.ˈspens]

elkészít (vmit) ige

get something ready verb
[UK: ˈɡet ˈsʌm.θɪŋ ˈre.di] [US: ˈɡet ˈsʌm.θɪŋ ˈre.di]

make something ready verb
[UK: ˈmeɪk ˈsʌm.θɪŋ ˈre.di] [US: ˈmeɪk ˈsʌm.θɪŋ ˈre.di]

elkészítetlen melléknév

unprepared adjective
[UK: ˌʌn.prɪ.ˈpeəd] [US: ˌʌn.pri.ˈperd]

elkészített melléknév

made◼◼◼ adjective

prepared◼◼◻ adjective
[UK: prɪ.ˈpeəd] [US: pri.ˈperd]

ready◼◼◻ adjective
[UK: ˈre.di] [US: ˈre.di]

done◼◻◻ adjective
[UK: dʌn] [US: ˈdən]

cut and dried adjective
[UK: kʌt ənd draɪd] [US: ˈkət ænd ˈdraɪd]

half-finished adjective
[UK: hɑːf ˈfɪ.nɪʃt] [US: ˈhæf ˈfɪ.nɪʃt]

elkészítették

made up◼◼◼

elkészíthető melléknév

makeable adjective
[UK: ˈmeɪkəbl ] [US: ˈmeɪkəbl ]

preparable adjective
[UK: prɪˈpeərəbl ] [US: priˈpɛrəbl ]

elkészíti a dolgot

deliver the goods[UK: dɪ.ˈlɪ.və(r) ðə ɡʊdz] [US: də.ˈlɪ.vər ðə ˈɡʊdz]

elkészíti a pénztárelszámolást

balance the cash[UK: ˈbæ.ləns ðə kæʃ] [US: ˈbæ.ləns ðə ˈkæʃ]

elkészíti a pénztári elszámolást

balance the cash[UK: ˈbæ.ləns ðə kæʃ] [US: ˈbæ.ləns ðə ˈkæʃ]

elkészíti a reggelit

get breakfast ready[UK: ˈɡet ˈbrek.fəst ˈre.di] [US: ˈɡet ˈbrek.fəst ˈre.di]

get the breakfast[UK: ˈɡet ðə ˈbrek.fəst] [US: ˈɡet ðə ˈbrek.fəst]

get the breakfast ready[UK: ˈɡet ðə ˈbrek.fəst ˈre.di] [US: ˈɡet ðə ˈbrek.fəst ˈre.di]

elkészíti az ebédet

get lunch[UK: ˈɡet ˈlʌntʃ] [US: ˈɡet ˈlʌntʃ]

elkészíti egy cikk árvetését

cost an article[UK: kɒst ən ˈɑː.tɪk.l̩] [US: ˈkɑːst ˈæn ˈɑːr.tək.l̩]

elkészíti vk fürdőjét

turn on somebody's bath[UK: tɜːn ɒn ˈsəm.ˌbɑː.di bɑːθ] [US: ˈtɝːn ɑːn ˈsəm.ˌbɑː.di ˈbæθ]

elkészítés főnév

preparation◼◼◼ noun
[UK: ˌpre.pə.ˈreɪʃ.n̩] [US: ˌpre.pə.ˈreɪʃ.n̩]

completion◼◼◻ noun
[UK: kəm.ˈpliːʃ.n̩] [US: kəm.ˈpliːʃ.n̩]

making◼◼◻ noun
[UK: ˈmeɪk.ɪŋ] [US: ˈmeɪk.ɪŋ]

dispensing◼◻◻ noun
[UK: dɪ.ˈspens.ɪŋ] [US: ˌdɪ.ˈspens.ɪŋ]

12

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies