Maďarčina-Angličtina slovník »

elbotlik meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
elbotlik ige

trip [tripped, tripped, tripping, trips]◼◼◼ verb
[UK: trɪp] [US: ˈtrɪp]

slip [slipped, slipped, slipping, slips]◼◼◻ verb
[UK: slɪp] [US: sˈlɪp]

stumble [stumbled, stumbled, stumbling, stumbles]◼◼◻ verb
[UK: ˈstʌm.bl̩] [US: ˈstʌm.bl̩]

fall over oneself verb
[UK: fɔːl ˈəʊv.ə(r) wʌn.ˈself] [US: ˈfɑːl ˈoʊv.r̩ wʌn.ˈself]

lapse [lapsed, lapsed, lapsing, lapses] verb
[UK: læps] [US: ˈlæps]

trip up verb
[UK: trɪp ʌp] [US: ˈtrɪp ʌp]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina