Maďarčina-Angličtina slovník » előérzet meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
előérzet főnév

premonition◼◼◼ noun
[UK: ˌpriː.mə.ˈnɪʃ.n̩] [US: pre.mə.ˈnɪʃ.n̩]

presentiment◼◼◼ noun
[UK: prɪ.ˈzen.tɪ.mənt] [US: prɪ.ˈzen.tɪ.mənt]

anticipation◼◼◻ noun
[UK: æn.ˌtɪ.sɪ.ˈpeɪʃ.n̩] [US: æn.ˌtɪ.sə.ˈpeɪʃ.n̩]

boding◼◻◻ noun
[UK: ˈbəʊd.ɪŋ] [US: ˈboʊd.ɪŋ]

hunch◼◻◻ noun
[UK: hʌntʃ] [US: ˈhəntʃ]

presage◼◻◻ noun
[UK: prɪ.ˈseɪdʒ] [US: ˈpre.sɪdʒ]

adumbration noun
[UK: ˌadəmbrˈeɪʃən] [US: ˌædəmbrˈeɪʃən]

forefeel noun
[UK: fˈɔːfiːl] [US: fˈɔːrfiːl]

forefeeling noun
[UK: fˈɔːfiːlɪŋ] [US: fˈɔːrfiːlɪŋ]

intuition noun
[UK: ˌɪn.tjuː.ˈɪʃ.n̩] [US: ˌɪn.tuː.ˈɪʃ.n̩]

presagement noun
[UK: ˈprɛsɪʤmənt ] [US: ˈprɛsɪʤmənt ]

előérzet (aura) főnév

aura, aurae noun
[UK: ˈɔː.rə ˈɔː.riː] [US: ˈɔː.rə ˈɔː.riː]

előérzetből fakadó

intuitive[UK: ɪn.ˈtjuːɪ.tɪv] [US: ˌɪn.ˈtuːə.tɪv]

a veszély (elő)érzete

a feeling of danger[UK: ə ˈfiːl.ɪŋ əv ˈdeɪn.dʒə(r)] [US: ə ˈfiːl.ɪŋ əv ˈdeɪn.dʒər]

csak (vm) előérzet

just a hunch[UK: dʒəst ə hʌntʃ] [US: dʒəst ə ˈhəntʃ]

rossz előérzet

apprehension noun
[UK: ˌæ.prɪ.ˈhen.ʃn̩] [US: ˌæ.prə.ˈhen.ʃn̩]

foreboding[UK: fɔː.ˈbəʊd.ɪŋ] [US: fɔːˈbo.ʊd.ɪŋ]

misgiving noun
[UK: ˌmɪs.ˈɡɪv.ɪŋ] [US: ˌmɪˈs.ɡɪv.ɪŋ]

misgivings[UK: ˌmɪs.ˈɡɪ.vɪŋz] [US: ˌmɪˈs.ɡɪ.vɪŋz]

preapprehension noun
[UK: priːˌaprɪhˈenʃən] [US: priːˌæprɪhˈenʃən]

rossz előérzete van

have evil forebodings[UK: həv ˈiːv.l̩ fɔː.ˈbəʊ.dɪŋz] [US: həv ˈiːv.l̩ fɔːrˈbo.ʊ.dɪŋz]

have misgivings[UK: həv ˌmɪs.ˈɡɪ.vɪŋz] [US: həv ˌmɪˈs.ɡɪ.vɪŋz]

rossz előérzeteket támaszt

cause misgivings[UK: kɔːz ˌmɪs.ˈɡɪ.vɪŋz] [US: ˈkəz ˌmɪˈs.ɡɪ.vɪŋz]

rossz előérzetem van

my heart misgives me[UK: maɪ hɑːt ˌmɪs.ˈɡɪvz miː] [US: ˈmaɪ ˈhɑːrt ˌmɪs.ˈɡɪvz ˈmiː]

my mind misgives me[UK: maɪ maɪnd ˌmɪs.ˈɡɪvz miː] [US: ˈmaɪ ˈmaɪnd ˌmɪs.ˈɡɪvz ˈmiː]

rossz előérzetű főnév

misgiving noun
[UK: ˌmɪs.ˈɡɪv.ɪŋ] [US: ˌmɪˈs.ɡɪv.ɪŋ]

veszély előérzete

feeling of danger[UK: ˈfiːl.ɪŋ əv ˈdeɪn.dʒə(r)] [US: ˈfiːl.ɪŋ əv ˈdeɪn.dʒər]

ösztönös előérzet főnév

intuition noun
[UK: ˌɪn.tjuː.ˈɪʃ.n̩] [US: ˌɪn.tuː.ˈɪʃ.n̩]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies