Maďarčina-Angličtina slovník » ejt vkt meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
ejt vkt

dump[UK: dʌmp] [US: ˈdəmp]

ejt vkt (átv)

ditch somebody[UK: dɪtʃ ˈsʌm.bə.di] [US: ˈdɪtʃ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

átejt vkt

do somebody brown[UK: duː ˈsʌm.bə.di braʊn] [US: ˈduː ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈbraʊn]

pull a fast one[UK: pʊl ə fɑːst wʌn] [US: ˈpʊl ə ˈfæst wʌn]

átejt vkt (átv)

do somebody in the eye[UK: duː ˈsʌm.bə.di ɪn ðə aɪ] [US: ˈduː ˈsʌm.ˌbɑː.di ɪn ðə ˈaɪ]

have somebody over[UK: həv ˈsʌm.bə.di ˈəʊv.ə(r)] [US: həv ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈoʊv.r̩]

let somebody down[UK: let ˈsʌm.bə.di daʊn] [US: ˈlet ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈdaʊn]

sell somebody down the river[UK: sel ˈsʌm.bə.di daʊn ðə ˈrɪ.və(r)] [US: ˈsel ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈdaʊn ðə ˈrɪ.vər]

take somebody for a ride[UK: teɪk ˈsʌm.bə.di fɔː(r) ə raɪd] [US: ˈteɪk ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈfɔːr ə ˈraɪd]

trade somebody down the river[UK: treɪd ˈsʌm.bə.di daʊn ðə ˈrɪ.və(r)] [US: ˈtreɪd ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈdaʊn ðə ˈrɪ.vər]

foglyul ejt vkt

take somebody prisoner[UK: teɪk ˈsʌm.bə.di ˈprɪz.nə(r)] [US: ˈteɪk ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈprɪ.zə.nər]

fogságba ejt vkt

take somebody prisoner[UK: teɪk ˈsʌm.bə.di ˈprɪz.nə(r)] [US: ˈteɪk ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈprɪ.zə.nər]

teherbe ejt vkt

get somebody with child[UK: ˈɡet ˈsʌm.bə.di wɪð tʃaɪld] [US: ˈɡet ˈsʌm.ˌbɑː.di wɪθ ˈtʃaɪld]

zavarba ejt vkt

stick somebody[UK: stɪk ˈsʌm.bə.di] [US: ˈstɪk ˈsʌm.ˌbɑː.di]

zavarba ejt vkt (átv)

put somebody out of countenance[UK: ˈpʊt ˈsʌm.bə.di ˈaʊt əv ˈkaʊn.tɪ.nəns] [US: ˈpʊt ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈaʊt əv ˈkaʊn.tə.nəns]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies