Maďarčina-Angličtina slovník » dudva meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
dudva főnév

weed◼◼◼ noun
[UK: wiːd] [US: ˈwiːd]

dudvátlanít ige

weed verb
[UK: wiːd] [US: ˈwiːd]

dudvától megszabadít ige

weed verb
[UK: wiːd] [US: ˈwiːd]

dudvától megtisztít ige

weed verb
[UK: wiːd] [US: ˈwiːd]

dudvától megtisztított

weeded[UK: ˈwiː.dɪd] [US: ˈwiː.dəd]

a dudva gyorsan nő

ill weeds grow apace[UK: ɪl wiːdz ɡrəʊ ə.ˈpeɪs] [US: ˈɪl ˈwiːdz ˈɡroʊ ə.ˈpeɪs]

eldudvásodott kert

garden running to weeds[UK: ˈɡɑːd.n̩ ˈrʌn.ɪŋ tuː wiːdz] [US: ˈɡɑːr.dn̩ ˈrʌn.ɪŋ ˈtuː ˈwiːdz]

holdudvar főnév

halo◼◼◼ noun
[UK: ˈheɪ.ləʊ] [US: ˈheɪlo.ʊ]

bur noun
[UK: bɜː(r)] [US: ˈbɝː]

burr noun
[UK: bɜː(r)] [US: ˈbɝː]

moonbow noun

holdudvar főnév
csill

mock-moon noun
[UK: mɒk muːn] [US: ˈmɑːk ˈmuːn]

paraselene noun
[UK: ˌpæ.rə.sɪ.ˈliː.nɪ] [US: ˌpæ.rʌ.sɪ.ˈliː.niː]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies