Maďarčina-Angličtina slovník »

döf meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
döf ige

stab [stabbed, stabbed, stabbing, stabs]◼◼◼ verb
[UK: stæb] [US: ˈstæb]

stick [stuck, stuck, sticking, sticks]◼◼◻ irregular verb
[UK: stɪk stʌk stʌk] [US: ˈstɪk ˈstək ˈstək]

poke [poked, poked, poking, pokes]◼◼◻ verb
[UK: pəʊk] [US: poʊk]

thrust [thrust, thrust, thrusting, thrusts]◼◼◻ irregular verb
[UK: ˈθrʌst] [US: ˈθrʌst]

jab [jabbed, jabbed, jabbing, jabs]◼◼◻ verb
[UK: dʒæb] [US: ˈdʒæb]

prod [prodded, prodded, prodding, prods]◼◻◻ verb
[UK: prɒd] [US: ˈprɑːd]

gore [gored, gored, goring, gores]◼◻◻ verb
[UK: ɡɔː(r)] [US: ˈɡɔːr]

butt [butted, butted, butting, butts]◼◻◻ verb
[UK: bʌt] [US: ˈbət]

job [jobbed, jobbed, jobbing, jobs] verb
[UK: dʒɒb] [US: ˈdʒɑːb]

prong [pronged, pronged, pronging, prongs] verb
[UK: prɒŋ] [US: ˈprɒŋ]

thrust thrust thrust verb
[UK: ˈθrʌst ˈθrʌst ˈθrʌst] [US: ˈθrʌst ˈθrʌst ˈθrʌst]

döfköd ige

prod [prodded, prodded, prodding, prods]◼◼◼ verb
[UK: prɒd] [US: ˈprɑːd]

proddle verb
[UK: prˈɒdəl] [US: prˈɑːdəl]

proke verb
[UK: prˈəʊk] [US: prˈoʊk]

prong [pronged, pronged, pronging, prongs] verb
[UK: prɒŋ] [US: ˈprɒŋ]

tupped verb
[UK: tˈʌpt] [US: tˈʌpt]

döfködés főnév

stabbing [stabbings]◼◼◼ noun
[UK: ˈstæb.ɪŋ] [US: ˈstæb.ɪŋ]

döfés

stab [stabs]◼◼◼ noun
[UK: stæb] [US: ˈstæb]

stabbing [stabbings]◼◼◻ noun
[UK: ˈstæb.ɪŋ] [US: ˈstæb.ɪŋ]

jab [jabbed, jabbed, jabbing, jabs]◼◻◻ verb
[UK: dʒæb] [US: ˈdʒæb]

stuck◼◻◻ adjective
[UK: stʌk] [US: ˈstək]

prod [prods]◼◻◻ noun
[UK: prɒd] [US: ˈprɑːd]

dig [digs]◼◻◻ noun
[UK: dɪɡ] [US: ˈdɪɡ]

poke [pokes]◼◻◻ noun
[UK: pəʊk] [US: poʊk]

push [pushes]◼◻◻ noun
[UK: pʊʃ] [US: ˈpʊʃ]

tilt [tilts] noun
[UK: tɪlt] [US: ˈtɪlt]

döfés (karddal) főnév

thrust [thrusts]◼◼◼ noun
[UK: ˈθrʌst] [US: ˈθrʌst]

döfés (szarvval) főnév

butt [butts]◼◼◼ noun
[UK: bʌt] [US: ˈbət]

döfő főnév

stabbing [stabbings]◼◼◼ noun
[UK: ˈstæb.ɪŋ] [US: ˈstæb.ɪŋ]

döfő ár

prod[UK: prɒd] [US: ˈprɑːd]

döfőár főnév

piercel noun
[UK: pˈiəsəl] [US: pˈɪrsəl]

bedöf ige

flesh [fleshed, fleshed, fleshing, fleshes]◼◼◼ verb
[UK: fleʃ] [US: ˈfleʃ]

dig [dug, dug, digging, digs] irregular verb
[UK: dɪɡ dʌɡ dʌɡ] [US: ˈdɪɡ ˈdəɡ ˈdəɡ]

beledöf ige

stick [stuck, stuck, sticking, sticks]◼◼◼ irregular verb
[UK: stɪk stʌk stʌk] [US: ˈstɪk ˈstək ˈstək]

lodge [lodged, lodged, lodging, lodges] verb
[UK: lɒdʒ] [US: ˈlɑːdʒ]

dárdadöfés főnév

spear-thrust noun
[UK: spɪə(r) ˈθrʌst] [US: ˈspɪr ˈθrʌst]

dárdával megdöf ige

spear [speared, speared, spearing, spears] verb
[UK: spɪə(r)] [US: ˈspɪr]

dárdával átdöf

spear[UK: spɪə(r)] [US: ˈspɪr]

Ez már döfi!

Capital![UK: ˈkæ.pɪ.təl] [US: ˈkæ.pə.təl]

Good business![UK: ɡʊd ˈbɪz.nəs] [US: ˈɡʊd ˈbɪz.nəs]

12

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina

Tvoje predchádzajúce udalosti

    Might be interested