Maďarčina-Angličtina slovník »

csetepaté meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
csetepaté főnév

skirmish [skirmishes]◼◼◼ noun
[UK: ˈskɜː.mɪʃ] [US: ˈskɝː.mɪʃ]

fray◼◼◻ noun
[UK: freɪ] [US: ˈfreɪ]

riot [riots]◼◼◻ noun
[UK: ˈraɪət] [US: ˈraɪət]

rumpus◼◼◻ noun
[UK: ˈrʌm.pəs] [US: ˈrʌm.pəs]

spat [spats]◼◼◻ noun
[UK: spæt] [US: ˈspæt]

disturbance (riot) [disturbances]◼◻◻ noun
[UK: dɪ.ˈstɜː.bəns] [US: ˌdɪ.ˈstɝː.bəns]

melee [melees]◼◻◻ noun
[UK: ˈme.leɪ] [US: ˈmeɪ.ˌle]

ruckus [ruckuses]◼◻◻ noun
[UK: ˈrʌkəs] [US: ˈrʌkəs]

brush [brushes]◼◻◻ noun
[UK: brʌʃ] [US: ˈbrəʃ]

commotion [commotions]◼◻◻ noun
[UK: kə.ˈməʊʃ.n̩] [US: kəˈmo.ʊʃ.n̩]

encounter [encounters]◼◻◻ noun
[UK: ɪnˈk.aʊn.tə(r)] [US: enˈk.aʊn.tər]

scrimmage [scrimmages]◼◻◻ noun
[UK: ˈskrɪ.mɪdʒ] [US: ˈskrɪ.mɪdʒ]

csetepaté főnév
GB

quarrel [quarrels]◼◻◻ noun
[UK: ˈkwɒ.rəl] [US: ˈkwɔː.rəl]

csetepaté főnév

affray [affrays]◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈfreɪ] [US: ə.ˈfreɪ]

racket (uproar) [rackets]◼◻◻ noun

racket [rackets]◼◻◻ noun
[UK: ˈrækɪt] [US: ˈrækət]

battle royal◼◻◻ noun
[UK: ˈbæt.l̩ ˈrɔɪəl] [US: ˈbæt.l̩ ˌrɔɪəl]

donnybrook◼◻◻ noun

fracas [fracases]◼◻◻ noun
[UK: ˈfræk.ɑːz] [US: ˈfreɪkəs]

hubbub◼◻◻ noun
[UK: ˈhʌ.bʌb] [US: ˈhʌ.bəb]

scrum [scrums]◼◻◻ noun
[UK: skrʌm] [US: skrʌm]

tumult [tumults]◼◻◻ noun
[UK: ˈtjuː.mʌlt] [US: ˈtuː.məlt]

turmoil◼◻◻ noun
[UK: ˈtɜːmɔɪl] [US: ˈtɝː.ˈmɔɪl]

uproar◼◻◻ noun
[UK: ˈʌ.prɔː(r)] [US: ˈʌ.ˌprɔːr]

csetepaté főnév
GB

noise [noises]◼◻◻ noun
[UK: nɔɪz] [US: nɔɪz]

row [rows]◼◻◻ noun
[UK: raʊ] [US: ˈroʊ]

csetepaté főnév

bedlam noun
[UK: ˈbed.ləm] [US: ˈbed.ləm]

bobbery noun
[UK: ˈbɒ.bə.rɪ] [US: ˈbɑː.bə.riː]

brouhaha [brouhahas] noun
[UK: ˈbruː.hɑː.hɑː] [US: ˈbruːhaha]

bust-up (GB) (row) noun
[UK: bʌst ʌp] [US: ˈbəst ʌp]

din [dins] noun
[UK: dɪn] [US: ˈdɪn]

hurly-burly [hurly-burlies] noun
[UK: ˈhɜː.li ˈbɜː.li] [US: ˈhɝː.li ˈbɝː.li]

knockabout noun
[UK: ˈnɒk.ə.baʊt] [US: ˈnɒk.ə.baʊt]

medley [medleys] noun
[UK: ˈmed.li] [US: ˈmed.li]

męlee noun
[UK: ɛmęliː ] [US: ɛmęli ]

mellay noun
[UK: mˈeleɪ] [US: mˈeleɪ]

mix-in noun
[UK: mɪks ɪn] [US: ˈmɪks ɪn]

pandemonium [pandemoniums] noun
[UK: ˌpæn.dɪ.ˈməʊ.nɪəm] [US: ˌpæn.dəˈmo.ʊ.niəm]

pother noun
[UK: ˈpɒð.ə(r)] [US: ˈpɑːð.r̩]

razzle-dazzle noun
[UK: ˈræz.l̩ ˈdæz.l̩] [US: ˈræz.l̩ ˈdæz.l̩]

12

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina

Tvoje predchádzajúce udalosti

    Might be interested