Maďarčina-Angličtina slovník » bizony meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
bizony határozószó

indeed◼◼◼ adverb
[UK: ɪn.ˈdiːd] [US: ˌɪn.ˈdiːd]

surely◼◼◼ adverb
[UK: ˈʃʊə.li] [US: ˈʃʊr.li]

verily◼◼◼ adverb
[UK: ˈve.rə.li] [US: ˈve.rɪ.li]

be sure◼◼◻ adverb
[UK: bi ʃʊə(r)] [US: bi ˈʃʊr]

certainly◼◼◻ adverb
[UK: ˈsɜːtn.li] [US: ˈsɝː.tən.li]

definitely◼◼◻ adverb
[UK: ˈde.fɪ.nət.li] [US: ˈde.fə.nət.li]

jolly well adverb
[UK: ˈdʒɒ.li wel] [US: ˈdʒɑː.li ˈwel]

pardi adverb
[UK: ˈpɑː.di] [US: ˈpɑːr.di]

pardy adverb
[UK: ˈpɑː.di] [US: ˈpɑːr.di]

sure enough adverb
[UK: ʃʊə(r) ɪ.ˈnʌf] [US: ˈʃʊr ə.ˈnəf]

Bizony isten!

Honest injun![UK: ˈɒ.nɪst ˈɪn.dʒən] [US: ˈɑː.nəst ˈɪn.dʒən]

Bizony!

So I am![UK: ˈsəʊ ˈaɪ əm] [US: ˈsoʊ ˈaɪ ˈæm]

bizonyára határozószó

certainly◼◼◼ adverb
[UK: ˈsɜːtn.li] [US: ˈsɝː.tən.li]

surely◼◼◼ adverb
[UK: ˈʃʊə.li] [US: ˈʃʊr.li]

in all conscience adverb
[UK: ɪn ɔːl ˈkɒn.ʃəns] [US: ɪn ɔːl ˈkɑːn.ʃəns]

in conscience adverb
[UK: ɪn ˈkɒn.ʃəns] [US: ɪn ˈkɑːn.ʃəns]

bizonyára (rég) határozószó

wis (certainly, really, indeed) adverb
[UK: ˈwɪs] [US: ˈwɪs]

bizonyára közeledik hazafelé

he must be nearing home[UK: hiː mʌst bi ˈnɪər.ɪŋ həʊm] [US: ˈhiː ˈməst bi ˈnɪr.ɪŋ hoʊm]

bizonyára lekéste a vonatot

he must have missed the train[UK: hiː mʌst həv mɪst ðə treɪn] [US: ˈhiː ˈməst həv ˈmɪst ðə ˈtreɪn]

bizonygat ige

assert◼◼◼ verb
[UK: ə.ˈsɜːt] [US: ə.ˈsɝːt]

claim◼◼◻ verb
[UK: kleɪm] [US: ˈkleɪm]

insist◼◼◻ verb
[UK: ɪn.ˈsɪst] [US: ˌɪn.ˈsɪst]

vow◼◻◻ verb
[UK: vaʊ] [US: ˈvaʊ]

asseverate verb
[UK: ə.ˈse.və.reɪt] [US: ə.ˈse.və.reɪt]

bizonygat (vmt) ige

threap verb
[UK: θrˈiːp] [US: θrˈiːp]

bizonygatás főnév

asseveration noun
[UK: ə.ˌse.və.ˈreɪʃ.n̩] [US: ə.ˌse.və.ˈreɪʃ.n̩]

insistence noun
[UK: ɪn.ˈsɪ.stəns] [US: ˌɪn.ˈsɪ.stəns]

threap noun
[UK: θrˈiːp] [US: θrˈiːp]

bizonygatja, hogy

claim that[UK: kleɪm ðæt] [US: ˈkleɪm ˈðæt]

bizonygató melléknév

affirmant adjective
[UK: əfˈɜːmənt] [US: əfˈɜːmənt]

assertive adjective
[UK: ə.ˈsɜː.tɪv] [US: ə.ˈsɝː.tɪv]

bizonygató egyén főnév

affirmant noun
[UK: əfˈɜːmənt] [US: əfˈɜːmənt]

bizonyít ige

demonstrate◼◼◼ verb
[UK: ˈde.mən.streɪt] [US: ˈde.mən.ˌstret]

evidence◼◼◼ verb
[UK: ˈe.vɪ.dəns] [US: ˈe.və.dəns]

prove (proved, proved)◼◼◼ verb
[UK: pruːv pruːvd pruːvd] [US: ˈpruːv ˈpruːvd ˈpruːvd]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

set out◼◼◼ verb
[UK: set ˈaʊt] [US: ˈset ˈaʊt]

bizonyít ige
US

prove (proved, proven)◼◼◼ verb
[UK: pruːv pruːvd ˈpruːv.n̩] [US: ˈpruːv ˈpruːvd ˈpruːv.n̩]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

bizonyít ige

document◼◼◻ verb
[UK: ˈdɒ.kjʊ.ment] [US: ˈdɑː.kjə.ment]

show (showed, shown)◼◼◻ verb
[UK: ʃəʊ ʃəʊd ʃəʊn] [US: ˈʃoʊ ʃoʊd ˈʃoʊn]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

argue◼◻◻ verb
[UK: ˈɑː.ɡjuː] [US: ˈɑːr.ɡjuː]

12

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies