Maďarčina-Angličtina slovník » bevall meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
bevall ige

admit (to concede as true)◼◼◼ verb
[UK: əd.ˈmɪt] [US: əd.ˈmɪt]

confess◼◼◼ verb
[UK: kən.ˈfes] [US: kən.ˈfes]

own◼◼◻ verb
[UK: əʊn] [US: ˈoʊn]

acknowledge◼◻◻ verb
[UK: ək.ˈnɒ.lɪdʒ] [US: æk.ˈnɑː.lɪdʒ]

avow◼◻◻ verb
[UK: ə.ˈvaʊ] [US: ə.ˈvaʊ]

declare◼◻◻ verb
[UK: dɪ.ˈkleə(r)] [US: dɪ.ˈkler]

disbosom verb
[UK: dɪs.ˈbʊ.zəm] [US: dɪs.ˈbʊ.zəm]

let on verb
[UK: let ɒn] [US: ˈlet ɑːn]

make a confession verb
[UK: ˈmeɪk ə kən.ˈfeʃ.n̩] [US: ˈmeɪk ə kən.ˈfeʃ.n̩]

reavow verb
[UK: ˌriːəˈvaʊ ] [US: ˌriəˈvaʊ ]

spill one's guts verb
[UK: spɪl wʌnz ɡʌts] [US: ˈspɪl wʌnz ˈɡəts]

bevall (vétket) ige

admit◼◼◼ verb
[UK: əd.ˈmɪt] [US: əd.ˈmɪt]

bevall (vmit) ige

confess to a thing verb
[UK: kən.ˈfes tuː ə ˈθɪŋ] [US: kən.ˈfes ˈtuː ə ˈθɪŋ]

own up to something verb
[UK: əʊn ʌp tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈoʊn ʌp ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

bevállaló melléknév

gutsy adjective
[UK: ˈɡʌt.si] [US: ˈɡʌt.ˈsiː]

bevallás főnév

avowal◼◼◼ noun
[UK: ə.ˈvaʊəl] [US: ə.ˈvaʊəl]

acknowledgement noun
[UK: ək.ˈnɒ.lɪdʒ.mənt] [US: æk.ˈnɑː.lɪdʒ.mənt]

acknowledgment noun
[UK: ək.ˈnɒ.lɪdʒ.mənt] [US: æk.ˈnɑː.lɪdʒ.mənt]

bevallása

avowedness[UK: əˈvaʊdnəs ] [US: əˈvaʊdnəs ]

bevallható melléknév

avowable adjective
[UK: əˈvaʊəbl ] [US: əˈvaʊəbl ]

bevallott melléknév

declared◼◼◼ adjective
[UK: dɪ.ˈkleəd] [US: dɪ.ˈklerd]

avowed◼◻◻ adjective
[UK: ə.ˈvaʊd] [US: ə.ˈvaʊd]

confessed adjective

professed adjective
[UK: prə.ˈfest] [US: prə.ˈfest]

bevallottan határozószó

admittedly◼◼◼ adverb
[UK: əd.ˈmɪ.tɪd.li] [US: æd.ˈmɪ.təd.li]

confessedly◼◼◻ adverb
[UK: kən.ˈfe.sɪd.li] [US: kən.ˈfe.sɪd.li]

concededly adverb
[UK: kənˈsiːdɪdli ] [US: kənˈsidɪdli ]

professedly adverb
[UK: prə.ˈfest.li] [US: prə.ˈfest.li]

adóbevallás főnév

tax return◼◼◼ noun
[UK: tæks rɪ.ˈtɜːn] [US: ˈtæks rə.ˈtɝːn]

tax declaration◼◼◻ noun
[UK: tæks ˌde.klə.ˈreɪʃ.n̩] [US: ˈtæks ˌde.klə.ˈreɪʃ.n̩]

árubevallás főnév

declaration◼◼◼ noun
[UK: ˌde.klə.ˈreɪʃ.n̩] [US: ˌde.klə.ˈreɪʃ.n̩]

értékbevallás főnév

declaration of value noun
[UK: ˌde.klə.ˈreɪʃ.n̩ əv ˈvæ.ljuː] [US: ˌde.klə.ˈreɪʃ.n̩ əv ˈvæ.ljuː]

jövedelemadó-bevallás főnév

income-tax return noun
[UK: ˈɪŋkʌm tæks rɪ.ˈtɜːn] [US: ˈɪnˌkəm ˈtæks rə.ˈtɝːn]

jövedelembevallás főnév

return of income noun
[UK: rɪ.ˈtɜːn əv ˈɪŋkʌm] [US: rə.ˈtɝːn əv ˈɪnˌkəm]

jövedelmet bevall

return one's income[UK: rɪ.ˈtɜːn wʌnz ˈɪŋkʌm] [US: rə.ˈtɝːn wʌnz ˈɪnˌkəm]

mindent bevall

make full admission[UK: ˈmeɪk fʊl əd.ˈmɪʃ.n̩] [US: ˈmeɪk ˈfʊl æd.ˈmɪʃ.n̩]

nem bevallható melléknév

unavowable adjective
[UK: ˌʌnəˈvaʊəbl ] [US: ʌnəˈvaʊəbl ]

nyíltan bevallva határozószó

avowedly adverb
[UK: ə.ˈvaʊd.li] [US: ə.ˈvaʊəd.li]

önbevallás (adózásban) főnév

self-assessment◼◼◼ noun
[UK: self ə.ˈse.smənt] [US: ˈself ə.ˈse.smənt]

őszintén bevall

make a clean breast of something[UK: ˈmeɪk ə kliːn brest əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈmeɪk ə ˈkliːn ˈbrest əv ˈsʌm.θɪŋ]

12

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies