Maďarčina-Angličtina slovník »

betyár meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
betyár

outlaw [outlaws]◼◼◼ noun
[UK: ˈaʊt.lɔː] [US: ˈaʊˌt.lɒ]

rascal [rascals]◼◼◻ noun
[UK: ˈrɑː.skl̩] [US: ˈræ.skl̩]

highwayman [highwaymen]◼◼◻ irregular noun
[UK: ˈhaɪ.weɪ.mən ˈhaɪ.weɪ.mən] [US: ˈhaɪ.weɪ.mən ˈhaɪ.weɪ.mən]

rowdy [rowdies]◼◻◻ noun
[UK: ˈraʊ.di] [US: ˈraʊ.di]

lanceman noun
[UK: lˈansemən] [US: lˈænsemən]

rascally adjective
[UK: ˈrɑː.skə.li] [US: ˈræ.skə.li]

betyár (átv) főnév

scamp [scamps]◼◼◼ noun
[UK: skæmp] [US: skæmp]

betyár-kóró (juhfark-kóró, kónizs, seprence küllőrojt) (Erigeron canadensis, Conyza canadensis) főnév

butterweed noun
[UK: bˈʌtəwˌiːd] [US: bˈʌɾɚwˌiːd]

Canadian fleabane noun
[UK: kə.ˈneɪ.dɪən] [US: kə.ˈneɪ.diən]

Canadian Horseweed noun
[UK: kə.ˈneɪ.dɪən] [US: kə.ˈneɪ.diən]

coltstail noun
[UK: kˈəʊltsteɪl] [US: kˈoʊltsteɪl]

marestail noun
[UK: mˈeəsteɪl] [US: mˈersteɪl]

betyárkodik ige

live a highwayman's life verb
[UK: laɪv ə] [US: ˈlaɪv ə]

play the rowdy verb
[UK: ˈpleɪ ðə ˈraʊ.di] [US: ˈpleɪ ðə ˈraʊ.di]

rag [ragged, ragged, ragging, rags] verb
[UK: ræɡ] [US: ˈræɡ]

tease [teased, teased, teasing, teases] verb
[UK: tiːz] [US: ˈtiːz]

betyárkóró (Erigeron canadensis, Conyza canadensis) főnév

horse-weed (Canadian fleabane, fleabane) noun
[UK: hɔːs wiːd] [US: ˈhɔːrs ˈwiːd]

betyáros melléknév

bold and jaunty adjective
[UK: bəʊld ənd ˈdʒɔːn.ti] [US: boʊld ænd ˈdʒɒn.ti]

betyárosan melléknév

mischievous adjective
[UK: ˈmɪs.tʃɪ.vəs] [US: ˈmɪs.tʃə.vəs]

betyárul fél (vmitől) ige

have a holy fear of something verb
[UK: həv ə ˈhəʊ.li fɪə(r) əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: həv ə ˈhoʊ.li ˈfɪr əv ˈsʌm.θɪŋ]

aszfaltbetyár főnév

chav noun
[UK: tʃˈav] [US: tʃˈæv]

kapcabetyár főnév

rotter◼◼◼ noun
[UK: ˈrɒ.tə(r)] [US: ˈrɑː.tər]

skunk [skunks]◼◼◼ noun
[UK: skʌŋk] [US: ˈskəŋk]

kis betyár

little scamp◼◼◼[UK: ˈlɪt.l̩ skæmp] [US: ˈlɪt.l̩ skæmp]

young scamp◼◼◼[UK: jʌŋ skæmp] [US: ˈjəŋ skæmp]

little mischief[UK: ˈlɪt.l̩ ˈmɪs.tʃɪf] [US: ˈlɪt.l̩ ˈmɪs.tʃəf]

regular little mischief[UK: ˈre.ɡjʊ.lə(r) ˈlɪt.l̩ ˈmɪs.tʃɪf] [US: ˈre.ɡjə.lər ˈlɪt.l̩ ˈmɪs.tʃəf]

kis huncut betyár

little beggar[UK: ˈlɪt.l̩ ˈbe.ɡə(r)] [US: ˈlɪt.l̩ ˈbe.ɡər]

motoros betyár főnév

hoon [hoons] noun

Te kis betyár!

You little beggar![UK: juː ˈlɪt.l̩ ˈbe.ɡə(r)] [US: ˈjuː ˈlɪt.l̩ ˈbe.ɡər]

telefonbetyár főnév

prank caller◼◼◼ noun

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina