Maďarčina-Angličtina slovník »

badarság meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
badarság

nonsense◼◼◼ noun
[UK: ˈnɒnsns] [US: ˈnɑːn.sens]

crap (nonsense, balderdash, bullshit)◼◼◻ noun
[UK: kræp] [US: ˈkræp]

gibberish◼◻◻ noun
[UK: ˈdʒɪ.bə.rɪʃ] [US: ˈɡɪ.bə.rɪʃ]

drivel◼◻◻ noun
[UK: ˈdrɪv.l̩] [US: ˈdrɪv.l̩]

codswallop◼◻◻ noun
[UK: kˈɒdswɒləp] [US: kˈɑːdswɑːləp]

shit [shits]◼◻◻ noun
[UK: ʃɪt] [US: ˈʃiːt]

rot [rots]◼◻◻ noun
[UK: rɒt] [US: ˈrɑːt]

bosh◼◻◻ noun
[UK: bɒʃ] [US: ˈbɑːʃ]

piffle◼◻◻ noun
[UK: ˈpɪf.l̩] [US: ˈpɪf.l̩]

bilge [bilges]◼◻◻ noun
[UK: bɪldʒ] [US: bɪldʒ]

cock [cocks]◼◻◻ noun
[UK: ˈkɒk] [US: ˈkɑːk]

gas [gasses]◼◻◻ noun
[UK: ɡæs] [US: ˈɡæs]

guff◼◻◻ noun
[UK: ˈɡəf] [US: ˈɡəf]

drool [drooled, drooled, drooling, drools] verb
[UK: druːl] [US: ˈdruːl]

all my eye noun

apple sauce noun
[UK: ˈæp.l̩ sɔːs] [US: ˈæp.l̩ ˈsɒs]

bushwa noun
[UK: bˈʊʃwə] [US: bˈʊʃwə]

flumdiddle noun
[UK: flˈʌmdɪdəl] [US: flˈʌmdɪdəl]

flummadiddle noun
[UK: flˈʌmədˌɪdəl] [US: flˈʌmədˌɪdəl]

hoo-ha noun
[UK: huː hɑː] [US: ˈhuː ˈhɑː]

rigmarole noun
[UK: ˈrɪɡ.mə.rəʊl] [US: ˈrɪɡ.məroʊl]

yack noun
[UK: ˈjæk] [US: ˈjæk]

yack-yack noun
[UK: ˈjæk ˈjæk] [US: ˈjæk ˈjæk]

yackety-yak noun
[UK: jˈakɪtijˈak] [US: jˈækɪɾɪjˈæk]

yak-yak noun
[UK: jæk jæk] [US: ˈjæk ˈjæk]

yakkety-yak noun
[UK: jˈakɪtijˈak] [US: jˈækɪɾɪjˈæk]

yakty-yak noun
[UK: jˈaktijˈak] [US: jˈæktɪjˈæk]

Badarság! GB

Rubbish![UK: ˈrʌ.bɪʃ] [US: ˈrʌ.bɪʃ]

badarságokat beszélő főnév

prating noun
[UK: ˈpreɪt.ɪŋ] [US: ˈpreɪt.ɪŋ]

badarságokat mond ige

gibber [gibbered, gibbered, gibbering, gibbers] verb
[UK: ˈdʒɪ.bə(r)] [US: ˈdʒɪ.bər]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina