Maďarčina-Angličtina slovník » bőg meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
bőg ige

bellow◼◼◼ verb
[UK: ˈbe.ləʊ] [US: ˈbelo.ʊ]

cry◼◼◼ verb
[UK: kraɪ] [US: ˈkraɪ]

blubber◼◻◻ verb
[UK: ˈblʌ.bə(r)] [US: ˈblʌ.bər]

bray◼◻◻ verb
[UK: breɪ] [US: ˈbreɪ]

blub verb
[UK: blʌb] [US: blʌb]

bump verb
[UK: bʌmp] [US: ˈbəmp]

howl verb
[UK: haʊl] [US: ˈhaʊl]

prong verb
[UK: prɒŋ] [US: ˈprɒŋ]

rout verb
[UK: raʊt] [US: raʊt]

weep verb
[UK: wiːp wept wept] [US: ˈwiːp ˈwept ˈwept]

whimper verb
[UK: ˈwɪm.pə(r)] [US: ˈwɪm.pər]

bőg (oroszlán) ige

roar◼◼◼ verb
[UK: rɔː(r)] [US: ˈrɔːr]

bőg (szarvas) ige

bell verb
[UK: bel] [US: ˈbel]

rut verb
[UK: rʌt] [US: ˈrət]

bőg (tehén) ige

low◼◼◼ verb
[UK: ləʊ] [US: ˈloʊ]

moo◼◻◻ verb
[UK: muː] [US: ˈmuːː]

bőgni kezd

turn on the waterworks[UK: tɜːn ɒn ðə ˈwɔː.tə.wɜːks] [US: ˈtɝːn ɑːn ðə ˈwɒ.təˌr.wərks]

bőgés főnév

bellow◼◼◼ noun
[UK: ˈbe.ləʊ] [US: ˈbelo.ʊ]

roar◼◼◼ noun
[UK: rɔː(r)] [US: ˈrɔːr]

bleating◼◻◻ noun
[UK: ˈbliːt.ɪŋ] [US: ˈbliːt.ɪŋ]

roaring◼◻◻ noun
[UK: ˈrɔːr.ɪŋ] [US: ˈrɔːr.ɪŋ]

blubberin noun
[UK: blˈʌbərˌɪn] [US: blˈʌbɚrˌɪn]

rutting noun
[UK: ˈrʌt.ɪŋ] [US: ˈrʌt.ɪŋ]

bőgés (szarvasé) főnév

rut noun
[UK: rʌt] [US: ˈrət]

bőgő

roaring◼◼◼ noun
[UK: ˈrɔːr.ɪŋ] [US: ˈrɔːr.ɪŋ]

bleating noun
[UK: ˈbliːt.ɪŋ] [US: ˈbliːt.ɪŋ]

snivelling noun
[UK: ˈsnɪ.vəl.ɪŋ] [US: ˈsnɪ.vəl.ɪŋ]

snivelly adjective
[UK: snˈɪvəli] [US: snˈɪvəli]

bőgőmajom (Mycetes) főnév

stentor noun

bőgőmajom hangszerve

drum[UK: drʌm] [US: ˈdrəm]

bőgőmasina főnév

crybaby◼◼◼ noun
[UK: ˈkraɪ.beɪ.bi] [US: ˈkraɪ.be.bi]

cry-baby noun

a mai nagybőgő elődje főnév

violone noun
[UK: vˈaɪələʊn] [US: vˈaɪəloʊn]

bölömbika bőgése

bump[UK: bʌmp] [US: ˈbəmp]

kisbőgő főnév

violoncello noun
[UK: ˌvaɪə.lən.ˈtʃe.ləʊ] [US: ˌviːə.lən.ˈtʃelo.ʊ]

kontrabasszus nagybőgő

contrabass noun
[UK: ˌkɒn.trə.ˈbeɪs] [US: ˌkɒn.trə.ˈbeɪs]

counterbass[UK: kˈaʊntəbˌeɪs] [US: kˈaʊntɚbˌeɪs]

lebőg ige

fail ignominiously verb

nagybőgő főnév

contrabass noun
[UK: ˌkɒn.trə.ˈbeɪs] [US: ˌkɒn.trə.ˈbeɪs]

double bass noun
[UK: ˈdʌb.l̩ ˈbeɪs] [US: ˈdʌb.l̩ ˈbæs]

12

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies