Maďarčina-Angličtina slovník » ami azt illeti meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
ami azt illeti

as far as is concerned[UK: əz ˈfɑː(r) əz ɪz kən.ˈsɜːnd] [US: ˈæz ˈfɑːr ˈæz ˈɪz kən.ˈsɝːnd]

as for that[UK: əz fɔː(r) ðæt] [US: ˈæz ˈfɔːr ˈðæt]

as regards that[UK: əz rɪ.ˈɡɑːdz ðæt] [US: ˈæz rɪ.ˈɡɑːrdz ˈðæt]

as to[UK: əz tuː] [US: ˈæz ˈtuː]

as to that[UK: əz tuː ðæt] [US: ˈæz ˈtuː ˈðæt]

come to that[UK: kʌm tuː ðæt] [US: ˈkəm ˈtuː ˈðæt]

for that matter adverb
[UK: fɔː(r) ðæt ˈmæ.tə(r)] [US: ˈfɔːr ˈðæt ˈmæ.tər]

from that matter[UK: frəm ðæt ˈmæ.tə(r)] [US: frəm ˈðæt ˈmæ.tər]

in so far[UK: ɪn ˈsəʊ ˈfɑː(r)] [US: ɪn ˈsoʊ ˈfɑːr]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies