Maďarčina-Angličtina slovník »

alkalmatlanság meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
alkalmatlanság főnév

inadequacy [inadequacies]◼◼◼ noun
[UK: ɪn.ˈæ.dɪ.kwə.si] [US: ˌɪ.ˈnæ.dɪ.kwə.si]

disability [disabilities]◼◼◼ noun
[UK: ˌdɪ.sə.ˈbɪ.lɪ.ti] [US: ˌdɪ.sə.ˈbɪ.lə.ti]

ineptitude◼◼◼ noun
[UK: ɪ.ˈnep.tɪ.tjuːd] [US: ˌɪ.ˈnep.tə.ˌtuːd]

incapacity [incapacities]◼◼◻ noun
[UK: ˌɪnk.ə.ˈpæ.sɪ.ti] [US: ˌɪnk.ə.ˈpæ.sə.ti]

unfitness◼◼◻ noun
[UK: ʌn.ˈfɪt] [US: ʌn.ˈfɪt]

unsuitability◼◻◻ noun
[UK: ʌn.ˌsuː.tə.ˈbɪ.lɪ.ti] [US: ʌn.ˌsuː.tə.ˈbɪ.lɪ.ti]

inconvenience [inconveniences]◼◻◻ noun
[UK: ˌɪnk.ən.ˈviː.nɪəns] [US: ˌɪnk.ən.ˈviː.njəns]

botheration◼◻◻ noun
[UK: ˌbɒð.ə.ˈreɪʃ.n̩] [US: ˌbɑːð.ə.ˈreɪʃ.n̩]

incapacitation [incapacitations]◼◻◻ noun
[UK: ˌɪnk.ə.ˌpæ.sə.ˈteɪ.ʃən] [US: ˌɪnk.ə.ˌpæ.sə.ˈteɪ.ʃən]

nuisance [nuisances]◼◻◻ noun
[UK: ˈnjuːsns] [US: ˈnuː.səns]

bother [bothers] noun
[UK: ˈbɒð.ə(r)] [US: ˈbɑːð.r̩]

inaptitude noun
[UK: ɪn.ˈæp.tɪ.tjuːd] [US: ɪn.ˈæp.tɪ.tjuːd]

inaptness noun
[UK: ɪnˈaptnəs] [US: ɪnˈæptnəs]

incapability [incapabilities]◼◼◼ noun
[UK: ɪnˌk.eɪ.pə.ˈbɪ.lɪ.ti] [US: ɪnˌk.eɪ.pə.ˈbɪ.lɪ.ti]

inexpedience noun
[UK: ˌɪnekspˈiːdiəns] [US: ˌɪnekspˈiːdiəns]

inexpediency noun
[UK: ˌɪ.nɪk.ˈspiː.dɪən.si] [US: ˌɪ.nɪk.ˈspiː.dɪən.si]

infelicity noun
[UK: ɪn.fə.ˈlɪ.sɪ.ti] [US: ɪn.fə.ˈlɪ.sɪ.ti]

inopportunity noun
[UK: ɪnɒpətjˈuːnɪti] [US: ɪnɑːpɚtˈuːnɪɾi]

nonability noun
[UK: nʌnəˈbɪlɪti ] [US: nʌnəˈbɪlɪti ]

untimeliness noun
[UK: ʌnˈtaɪmlɪnəs ] [US: ənˈtaɪmlɪnəs ]

alkalmatlanság (vmre) főnév

inadaptability noun
[UK: ˌɪ.nə.ˌdæp.tə.ˈbɪ.lɪ.tɪ] [US: ˌɪ.nə.ˌdæp.tə.ˈbɪ.lɪ.tɪ]

alkalmatlanság (vmre, (vm) megtételére) főnév

ineptness◼◼◼ noun
[UK: ˌɪ.ˈnept.nəs] [US: ˌɪ.ˈnept.nəs]

alkalmatlanságot okoz

disaccommodate [disaccommodated, disaccommodated, disaccommodating, disaccommodates] verb
[UK: dˌɪsəkˈɒmədˌeɪt] [US: dˌɪsəkˈɑːmədˌeɪt]

fash[UK: fæʃ] [US: fæʃ]

incommode [incommoded, incommoded, incommoding, incommodes] verb
[UK: ˌɪnk.ə.ˈməʊd] [US: ˌɪnk.əˈmoʊd]

irk [irked, irked, irking, irks] verb
[UK: ɜːk] [US: ˈɝːk]

sok alkalmatlanságot okoz vknek

put somebody to a lot of trouble[UK: ˈpʊt ˈsʌm.bə.di tuː ə lɒt əv ˈtrʌb.l̩] [US: ˈpʊt ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈtuː ə ˈlɑːt əv ˈtrʌb.l̩]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina