Maďarčina-Angličtina slovník » újságírói meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
újságírói melléknév

journalistic◼◼◼ adjective
[UK: ˌdʒɜː.nə.ˈlɪ.stɪk] [US: ˌdʒər.nə.ˈlɪ.stɪk]

publicistic adjective
[UK: pˌʌblɪsˈɪstɪk] [US: pˌʌblɪsˈɪstɪk]

reportorial adjective
[UK: ˌre.pərˈ.tɔːiəl] [US: ˌre.pər.ˈtɔː.riəl]

újságírói zsargon főnév

journalese◼◼◼ noun
[UK: ˌdʒɜː.nə.ˈliːz] [US: ˌdʒər.nə.ˈliːz]

újság újságírói gárdája

reportorial corps of a newspaper[UK: ˌre.pərˈ.tɔːiəl kɔːz əv ə ˈnjuː.speɪ.pə(r)] [US: ˌre.pər.ˈtɔː.riəl ˈkɔːr əv ə ˈnuːz.ˌpe.pər]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies