Maďarčina-Angličtina slovník »

összezagyvál meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
összezagyvál ige

garble [garbled, garbled, garbling, garbles]◼◼◼ verb
[UK: ˈɡɑːb.l̩] [US: ˈɡɑːr.bl̩]

hash [hashed, hashed, hashing, hashes]◼◼◼ verb
[UK: hæʃ] [US: ˈhæʃ]

huddle things verb
[UK: ˈhʌd.l̩ ˈθɪŋz] [US: ˈhʌd.l̩ ˈθɪŋz]

huddle things together verb
[UK: ˈhʌd.l̩ ˈθɪŋz tə.ˈɡe.ðə(r)] [US: ˈhʌd.l̩ ˈθɪŋz tə.ˈɡe.ðər]

huddle things up verb
[UK: ˈhʌd.l̩ ˈθɪŋz ʌp] [US: ˈhʌd.l̩ ˈθɪŋz ʌp]

muddle up verb
[UK: ˈmʌd.l̩ ʌp] [US: ˈmʌd.l̩ ʌp]

muss up verb
[UK: mʌs ʌp] [US: mʌs ʌp]

muss [mussed, mussed, mussing, musses] verb
[UK: mʌs] [US: mʌs]

összezagyvál (mentálisan) ige

jumble [jumbled, jumbled, jumbling, jumbles]◼◼◼ verb
[UK: ˈdʒʌm.bl̩] [US: ˈdʒʌm.bl̩]

jumble up verb
[UK: ˈdʒʌm.bl̩ ʌp] [US: ˈdʒʌm.bl̩ ʌp]

összezagyvált melléknév

jumbled◼◼◼ adjective
[UK: ˈdʒʌm.bl̩d] [US: ˈdʒʌm.bl̩d]

fouled-up adjective
[UK: faʊld ʌp] [US: ˈfaʊld ʌp]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina