Maďarčina-Angličtina slovník » összehoz meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
összehoz

bring together◼◼◼[UK: brɪŋ tə.ˈɡe.ðə(r)] [US: ˈbrɪŋ tə.ˈɡe.ðər]

connect verb
[UK: kə.ˈnekt] [US: kə.ˈnekt]

make up verb
[UK: ˈmeɪk ʌp] [US: ˈmeɪk ʌp]

összehoz vkt vkvel

put somebody in touch with somebody[UK: ˈpʊt ˈsʌm.bə.di ɪn tʌtʃ wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: ˈpʊt ˈsʌm.ˌbɑː.di ɪn ˈtətʃ wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

összehozás főnév

dovetailing noun
[UK: ˈdʌv.teɪl.ɪŋ] [US: ˈdʌv.teɪl.ɪŋ]

összehozó

connecting◼◻◻ adjective
[UK: kə.ˈnekt.ɪŋ] [US: kə.ˈnekt.ɪŋ]

arranger noun
[UK: ə.ˈreɪn.dʒə(r)] [US: ə.ˈreɪn.dʒər]

bír összehozni (pénzt)

can manage[UK: kæn ˈmæ.nɪdʒ] [US: ˈkæn ˈmæ.nədʒ]

harmadik személy által összehozott randevú főnév

blind date noun
[UK: blaɪnd deɪt] [US: ˈblaɪnd ˈdeɪt]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies